twitter

Trwałość witaminy A i E w zależności od czasu i warunków przechowywania próbek w laboratorium

s. 43-46

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Celem pracy była ocena trwałości witamin A i E w mieszance paszowej uzupełniającej MPU dla kurcząt brojlerów Finiszer (3%) i premiksie dla brojlerów kurzych typu Grower (0,5%) w zależności od czasu i warunków przechowywania próbek w laboratorium. Próbki były przechowywane przez 18 tygodni w temperaturze pokojowej (22 ºC) i w lodówce (5 ºC). Matryca mineralna premiksu wpływała w dużym stopniu na trwałość witaminy A w próbkach przechowywanych w temperaturze pokojowej. Wyraźny rozkład nastąpił po 4 tyg. przechowywania a po 18 tyg. zawartość witaminy A spadła do 44% zawartości początkowej. Próbki premiksu przechowywane w lodówce zachowywały trwałość przez 16 tyg. Trwałość witaminy E w premiksie utrzymywała się na podobnym poziomie w czasie trwania testu z tendencją do obniżania zawartości o 5-10%, w granicach niepewności pomiaru. W odróżnieniu od premiksu, witaminy A i E w próbkach MPU zachowywała trwałość do końca okresu przechowywania,  niezależnie od warunków przechowywania, a stwierdzone różnice mieściły się w granicach niepewności pomiarów. 

Słowa kluczowe: próbka laboratoryjna, witamina A, witamina E, warunki przechowywania, trwałość

 

Stability of vitamin A and E in samples according to the storage time and  conditions in a laboratory

National Research Institute of Animal Production,

Department of Laboratory Analytic, National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The aim of the paper was evaluation of vitamin A and vitamin E stability in the complementary feed for broiler chicken Finisher type (3%) and in the premixture for broiler chicken Grover type (0,5%) depending on the time and storage conditions of samples in laboratory. Samples were stored during 18 weeks at room temperature (22 ºC) and in refrigerate at 5 ºC. Mineral matrices of the premixture influenced to a large extent on vitamin A stability in samples stored at room temperature. Clear destruction began after 4 weeks of the storage and after 18 weeks vitamin A content achieved 44% of the initial content. Premixture samples stored in the refrigerate were stable by during 16 weeks. Stability of vitamin E in the premixture were similar during the test with tendency to lowering the content by 5-10%, in the range of measurement uncertainty. Opposed to the premixture, vitamins A and E in the complementary feed were stable to the end of the storage period, irrespective on storage conditions and found differences were in the range of measurement uncertainty.

Key words: laboratory sample, vitamin A, vitamin E, storage conditions, stability

 

Odnośniki:

 1. Coelho Michael: Vitamin Stability in premixes and feeds a practical approach in ruminant diets, Proceedings 13th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium, pp 127-145.
 2. Maćkowiak Joanna,  Rozprawa doktorska:  Badanie stabilności wybranych witamin lipofilnych w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt. 2016
 3. Rubaj Jolanta, Korol Waldemar:  Monitoring witamin A i E w paszach przemysłowych. Pasze Przemysłowe, 1, 2007, 4-6.
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 (4) z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (Dz. Urz. UE L 277/4 z 21.10.2010).
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz Dz.U. 2007 nr 102 poz. 703 (obowiązuje do 31.08.2010 r.)
 6. Rozporządzenie (We) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
 7. z dnia 22 Sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w  żywieniu zwierząt.
 8. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/724 z dnia 5 maja 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie octanu retinylu, palmitynianu retinylu i propionianu retinylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1459/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia kilku dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych, należących do grupy pierwiastków śladowych.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).