twitter

Witaminy A i E w mieszankach paszowych uzupełniających - potwierdzenie tożsamości i zgodności z deklaracją

s. 47-51

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W latach 2015-2017 przeprowadzono badania zawartości witamin A i E w 46 próbkach mieszanek paszowych uzupełniających (MPU) oraz oceniono zgodność z deklaracją na etykiecie na podstawie rozporządzenie Komisji 939/2010. W ocenie zgodności z deklaracją wykorzystano niepewności pomiarów badanych witamin A i E. W przeprowadzonych badaniach MPU stwierdzono 8,8% niezgodności zawartości witaminy A z deklaracją producenta; w przypadku witaminy E odsetek niezgodności wyniósł 4,4%.  Jakość badanych MPU pod względem zawartości witamin A i E należy ocenić jako dobrą. Stwierdzone przypadki niezgodności wyników badań witamin A i E w MPU z deklaracjami na etykietach produktów były niższe od uzyskanych w ramach urzędowej kontroli pasz.

Słowa kluczowe: mieszanka paszowa uzupełniająca, witamina A, witamina E, badanie, potwierdzenie tożsamości, zgodność z deklaracją

Vitamins A  and E in in complementary feed -  confirmation of identity and conformity with declaration

National Research Institute of Animal Production,

Department of Laboratory Analytics, National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. Testing of vitamin A and E in 46 samples of complementary feeds (CF) was conducted in the years 2015-2017 and conformity with the label declaration was evaluated, based on Commission Regulation (EU) No 939/2010. In the conformity evaluation with the label declaration the measurement uncertainties of obtained results were used. In the investigated samples the cases of inconsistency were found, 8,8% for vitamin A and 4,4% for vitamin E. The quality of investigated CF in the scope of vitamin A and E was good. The cases of inconsistency of vitamins A and E in the tested CFs with the label declarations were lower than obtained during the official feed control.

Key words: complementary feed, vitamin A, vitamin E, testing, confirmation of identity,  conformity with declaration

Odnośniki:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L Nr 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/724 z dnia 5 maja 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie octanu retinylu, palmitynianu retinylu i propionianu retinylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz. U. UE L 115/25 z 6.5.2015)
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz (Dz. Urz. UE L 197/1 z 20.7.2013).
  4. Rubaj Jolanta, Korol Waldemar. Monitoring witamin A i E w paszach przemysłowych. Pasze Przemysłowe, 2007, 1, 4-6.
  5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (Dz. Urz. UE L 277/4 z 21.10.2010).
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).