twitter

Bezpieczne stosowanie pasz leczniczych w świetle nowych wymagań prawnych

Monika Przeniosło-Siwczyńska, Ewelina Patyra, Aleksandra Grelik, Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Krzysztof Kwiatek
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Higieny Pasz

s. 41-46

Streszczenie: W grudniu 2018 roku ukazały się trzy nowe rozporządzenia dotyczące: leków weterynaryjnych, pasz leczniczych oraz produktów leczniczych dla ludzi i do użytku weterynaryjnego, które tworzą pakiet „Leki dla zwierząt”. Pakiet ma na celu wzmocnienie przepisów o stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt i dzięki temu ma pomóc przeciwdziałać oporności drobnoustrojów w UE. Pasza lecznicza jest jednym ze sposobów doustnego podania produktów leczniczych weterynaryjnych. Głównym celem nowego rozporządzenia (UE) 2019/4 jest modernizacja przepisów dotyczących pasz leczniczych, zapewniających odpowiednie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów  w UE, a jednocześnie torujących drogę dla lepszych metod leczenia chorych zwierząt. Pasze lecznicze należy wytwarzać jedynie z wykorzystaniem dopuszczonych produktów leczniczych weterynaryjnych, a ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność produktów należy zapewnić kompatybilność wszystkich wykorzystanych związków. Dla produkcji bezpiecznej i skutecznej paszy leczniczej kluczowe jest również włączenie produktu leczniczego weterynaryjnego w sposób zapewniający homogeniczność. Aby zapewnić rozważne stosowanie paszy leczniczej u zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności, a tym samym zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego w kontekście zagrożeń związanych z opornością na środki

Słowa kluczowe: pasze lecznicze, substancje przeciwbakteryjne, antybiotykooporność, zanieczyszczenia krzyżowe, urzędowa kontrola

Safe use of medicated feed in the light of new legal requirements

Monika Przeniosło-Siwczyńska, Ewelina Patyra, Aleksandra Grelik,
Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute in Puawy

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. In December 2018 three regulations under the animal medicines package were issued concerning: veterinary medicinal products, medicated feed and medicinal products for human and veterinary use. It is going to strengthen the rules on use of antimicrobials in animals to better tackle antimicrobial resistance (AMR) in the EU. Medicated feed is one of the routes for the oral administration of veterinary medicinal products. The main purpose of the new regulation (EU) 2019/4 is the modernisation medicated feed legislation, ensuring appropriate standards for product quality and safety, while simultaneously paving the way for better treatments for diseased animals. Medicated feed should be manufactured only with authorised veterinary medicinal products and the compatibility of all compounds used should be ensured for the purpose of safety and efficacy of the product. Homogeneous incorporation of the veterinary medicinal product into the feed is also crucial for the manufacture of a safe and effective medicated feed. In order to ensure a particularly prudent use of medicated feed for food-producing animals and therefore to provide a high level of protection of public health, taking into account risk posed by resistance to antimicrobials, it is appropriate to limit the improper use of medicated feed, especially preventive use. In order to ensure the safety of medicated feed, there is a necessity to control the content of active substances in medicated feed and their homogeneity.    

Keywords: medicated feed, antibacterial substances, antimicrobial resistance, cross-contamination, official control

Piśmiennictwo

 • Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r.
 • Kwiatek K., Przeniosło-Siwczyńska M.: Instrukcja badania homogeniczności pasz leczniczych i produktów pośrednich na podstawie badania stopnia wymieszania substancji czynnej, GIWpuf-700lab./3/2007. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2007.
 • McEvoy J.D.G., Smyth W.G., Kennedy D.G.: Contamination of animal feedingstuffs with nicarbazin: investigations in a feed mill. Food Addit Contam 2003, 20, 136-140.
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 44).
 • Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2019. Główny Inspektorat Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.
 • Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.
 • Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.
 • Rozporządzenie (WE) nr 767/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.
 • Walczyński S.: Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji mieszanek paszowych – aktualne uwarunkowania. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – monografia cz. II., red. Korol W., Kwiatek K. Pasze Przemysłowe, Lublin 2011, 67-71.
 • https://www.consilium.europa.eu