twitter

Stosowanie pasz genetycznie zmodyfikowanych w odniesieniu do trzech modeli produkcji - ekologicznej, tradycyjnej i wolnej od GMO

s. 10-14

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie. Stosowanie pasz genetycznie zmodyfikowanych w Polsce jest powszechne ze względu na fakt stosowania śruty sojowej jako głównego źródła białka. Soja to gatunek rośliny, której areał upraw genetycznie zmodyfikowanych stanowi 77%, co przekłada się na 50% upraw wszystkich GMO na świecie. Prawodawstwo UE I Polski wymaga etykietowania GMO na produktach zawierających GMO powyżej 0,9%. Natomiast znakowanie „wolne od GMO” nie jest uregulowane przepisami UE, jest dobrowolne i stosowane są różne przepisy prawa w poszczególnych krajach członkowskich. Odpowiednia ustawa w Polsce w tym zakresie dopiero powstaje, a jest to wynikiem agresywnej kampanii anty GMO wśród producentów żywności zwierzęcego pochodzenia. Stosowanie GMO w produkcji ekologicznej jest zakazane, z nielicznymi specyficznymi wyjątkami.

Słowa kluczowe: pasze, żywność, etykietowanie GMO
 

The use of genetically modified feeds in relation to three production models - organic, traditional and GMO-free

Zbigniew Sieradzki, Magorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute,
Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. The use of genetically modified feeds in Poland is common due to the fact that soybean meal is used as the main source of protein. Soy is a plant species whose area of genetically modified crops is 77%, which translates into 50% of all GMO crops grown in the world. EU and Polish legislation requires the labeling of GMOs on products containing GMOs above 0.9%. On the other hand, the label “GMO-free” is not regulated by EU regulations, it is voluntary and different laws are applied in individual Member States. The relevant law in Poland in this area is just emerging, and this is the result of an aggressive anti-GMO campaign among producers of food of animal origin. The use of GMOs in organic production is prohibited, with only a few specific exceptions.

Key words: feed, food, labelling of GMOs
 

Piśmiennictwo:

  • Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek.: Zastosowanie metody real-time PCR do identyfikacji DNA przeżuwaczy w surowych produktach pochodzenia zwierzęcego. Med. Weter. 2018, 74(4), 272-275.
  • ISAAA. 2017. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years. ISAAA Brief No. 53. ISAAA: Ithaca, NY.
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach. Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r91656774,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-paszach.html
  • Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. OJ, 2003, L 268, 1-23.
  • Rozporządzenie 1830/2003/WE dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające Dyrektywę 2001/18/WE. OJ, 2003, L 268, 24-28.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło. OJ, 2013, L 197, 1-12.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. OJ, 2009, L 229, 1–28.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. OJ, 2007, L 189, 1-23.
  • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity). Dz. U. z 2017 r. poz.453, 1-23.