twitter

Ocena wyników badań biegłości podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2017 z uwzględnieniem wymagań normy ISO 13528:2015 

s. 15-21

Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

 

Streszczenie. Oceniono wyniki badań biegłości (PT) organizowanych w 2017 r. z udziałem laboratoriów upoważnionych do badań pasz w ramach urzędowego nadzoru w zakresie podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych. Badano mieszankę paszową dla drobiu i materiał paszowy pelety z lucerny. Precyzja badań oceniona na podstawie współczynnika Horwitza (HorRat, H) i wyniki badań były porównywalne do uzyskanych w latach poprzednich. Nie stwierdzono wzrostu liczby wyników niezadowalających i wątpliwych. Ocenę statystyczną wyników przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy ISO 15328.

Słowa kluczowe: pasze, badanie biegłości, podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne, ocena statystyczna

 

The evaluation of proficiency testing results of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs in 2017 in accordance to the ISO 13528:2015 requirements

Grażyna Bielecka

National Research Institute of Animal Production,  National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. Results of proficiency testings (PT) organized in 2017 with participation of official feed control laboratories in the scope of basic nutrients and minerals were evaluated. Feed material (alfalfa meal pellets) and a poultry feed mixture were tested.  The precision of PT, evaluated on the basis of the Horwitz’ ratio was similar to the precision obtained in the previous years. Number of questionable and unsatisfactory results did not increase in comparison with the former PT results. Some aspects of statistical evaluation of results according to the ISO 13528 standards were presented.

Key words: feed, proficiency testing, basic nutrients, minerals, statistic evaluation

 

Odnośniki

 • EA-04/16 (2007). Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007.
 • Dokument PCA DAB-7. Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. Wydanie 10 z dnia 16.10.2013. Warszawa 2013.
 • Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.
 • Korol W., Matyka S. Biamperometryczna metoda oznaczania chlorków w paszach.  Chem. Anal. 27, 323-326, 1982
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 • Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
 • Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).
 • Thompson, M.: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).
 • Thompson M, Ellison SLR, Wood R (2006). The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. 78(1), 145-196
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010 r.

 

Artykuł w całośći