twitter

Wpływ przygotowania próbki na wyniki badań składników analitycznych i dodatków paszowych na przykładzie mieszanki paszowej uzupełniającej

s. 39 - 42

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Oceniono wpływ rozdrabniania próbki na wyniki oznaczeń makroelementów, mikroelementów, aminokwasów, białka i popiołu w mieszance paszowej uzupełniającej (MPU, 2%) dla kur niosek. Obniżenie średniej wielkości cząstek próbki do badań z 0,5 mm do 0,25 mm poprzez rozdrobnienie w młynie planetarnym poprawiło czterokrotnie precyzję badań i miarodajność wyników badań.  Średnie wyniki badań rozdrobnionych próbek do badań MPU były zgodne z deklaracjami na etykiecie, z wyjątkiem popiołu. Rozdrobnienie próbek do badań MPU do wielkości cząstek 0,25 mm obniżyło niepewności pomiarów średnio o 60%.

Słowa kluczowe: mieszanka paszowa uzupełniająca, rozdrobnienie próbki, wyniki badań, składniki analityczne, dodatki paszowe

The influence of sample preparation on test results of analytical constituents and feed additives on the example of complementary feed

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production Department of Laboratory Analytic, National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Summary. The influence of the test sample grinding on test results of macroelements, microelements, amino acids, crude protein and crude ash in complementary feed (CF, 2%) for layer was evaluated. Decreasing of average particle size of a test sample from 0,50 mm to 0,25 mm by grinding in a planetary meal has influence on four-time increased precision as well as test accuracy.  Mean test results of ground test samples of CF were agree with the label declarations except for crude  ash.   Grinding of the CF test samples to the particle size of 0,25 mm decreased  uncertainties of measurements by 60% on average.

Key words: complementary feed, sample grinding, test results, analytical constituents, feed additives

ODNOŚNIKI

 1. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.
 2. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) Uncertainty from sample preparation in the laboratory on the example of various feeds. Accred. and Qual. Asur. DOI:10.1007/s00769-014-1096-x
 3. Korol W., Matyka S. Biamperometryczna metoda oznaczania chlorków w paszach.  Chem. Anal. 27, 323-326, 1982
 4. Norma PN-EN ISO 6869:2002 Pasze – Oznaczanie zawartości wapnia, miedzi, żelaza magnezu, manganu, potasu, sodu i cynku. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
 5. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 6. PN EN-ISO 6498:2012. Pasze – Wytyczne do przygotowania próbki.
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. Dz. Urz. UE L 54/1 z 26.02.2009.
 9. Norma PN – EN 15 111:2008P Artykuły żywnościowe - Oznaczanie pierwiastków śladowych - Oznaczanie zawartości jodu metodą ICP-MS (spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie)
 10. Standard BS EN 17053:2018  Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis. Determination of trace elements, heavy metals and other elements in feed by ICP-MS (multi-method)
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 939/2010 w sprawie dopuszczalnych tolerancji. Dz. Urz. UE L 274/4 z 21.10.2010.
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia PEiR (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz. Dz. Urz. UE L 328/3 z 12.12.2017.