twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena funkcjonowania rozszerzonego screeningu na podstawie wyników badań monitoringu GMO w 2014 roku w Instytucie Zootechniki Pracowni w Szczecinie

Evaluation of the extended screening based on the monitoring results of GMOs in 2014 at the National Research Institute of Animal Production in Szczecin

Alicja Białowąs, Aleksandra Fijałkowska, Hanna Puzio, Jan Markowski
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie, ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r, Państwa Członkowskie zobowiązane są do kontroli pasz i materiałów paszowych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt. Jednym z elementów kontroli jest badanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w materiałach paszowych i mieszankach

W 2014 roku wprowadzono zmiany w Planie Urzędowej Kontroli Pasz w zakresie oznaczeń GMO. Zmiana sposobu badania polegała na wprowadzeniu dwu etapowego podejścia analitycznego. W pierwszej kolejności przeprowadza się rozszerzony screening, na podstawie którego w drugiej kolejności sprawdza się obecność wytypowanych modyfikacji genetycznych roślin. Zmiana podejścia pozwala identyfikować większą roślin GMO wykorzystywanych w produkcji pasz w porównaniu do wcześniejszych lat monitoringu pasz w Polsce. W poprzednich latach identyfikowano tylko 7 modyfikacji soi, rzepaku i kukurydzy, natomiast od 2014 roku możliwe jest wykrycie 33 rożnych modyfikacji roślin,
tj. autoryzowanych oraz nieautoryzowanych odmian GMO, do których udostępnione zostały metody badań oraz certyfikowane materiały referencyjne.

Po rocznej obserwacji wyników uzyskanych w 2014 roku w Instytucie Zootechniki PIB KLP Pracowni w Szczecinie oceniono funkcjonowanie rozszerzonego screeningu. Zauważono aspekty, które warto dopracować w kolejnych latach monitoringu GMO pasz. Problematyczną próbką stały się mieszanki paszowe. W przypadku komponentów paszowych obszar typowania modyfikacji zawężony jest do komponentu – np. soi, kukurydzy, rzepaku. W przypadku mieszanek paszowych wszystkie komponenty mogą być wykorzystane w ich produkcji co znacznie zwiększa ilość przeprowadzanych analiz oraz koszt wykonania pełnego badania. Ponadto, do listy autoryzowanych odmian GMO corocznie dopisywane są kolejne modyfikacje, które nie posiadają elementów screeningowych oznaczanych w badaniach monitoringowych GMO, przez co pierwszy etap badań monitoringu nie wykryje tych odmian.

Reasumując, wprowadzenie rozszerzonego screeningu w badaniach monitoringowych GMO umożliwiło wykrywanie większej ilości modyfikacji genetycznych roślin oraz lepszą kontrolę produktów GMO na rynku na terenie Polski. Metoda rozszerzonego screeningu pozwala otrzymać maksimum informacji przy minimum testowania. Jednak ze względu na pojawiające się nowe modyfikacje roślin, metody wykorzystywane w badaniach monitoringowych GMO oraz sposób postępowania analitycznego należy systematycznie uaktualniać.

Słowa kluczowe: pasze, screening, GMO, kontrola urzędowa, laboratoria referencyjne.

Key words: feeding stuffs, screening, GMO, official control, national reference laboratories.