twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne zagadnienia związane z obrotem i kontrolą GMO w łańcuchu paszowym

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Streszczenie. Wszystkie rośliny uprawiane obecnie były kiedyś dzikimi, a one same nie są już najczęściej zdolne do przetrwania w środowisku bez naszej pomocy. Specjaliści od hodowli roślin i genetycy podkreślają, że stosowane obecnie metody hodowli i uprawy osiągnęły kres swoich możliwości. Jedną z dróg jest stosowanie modyfikacji genetycznych w celu zwiększenia plonowania, ograniczenia strat związanych z działalnością szkodników, obecnością chwastów, nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi, zasoleniem czy zanieczyszczeniem gleb. Areał upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w 2014 roku wyniósł ponad 181 mln ha na świecie. Najczęściej uprawianym gatunkiem roślin transgenicznych była soja, kolejne miejsca zajmowały kukurydza, bawełna i rzepak. W związku ze znacznym importem GMO do UE, w ostatnim czasie obserwuje się wzmożoną aktywność organów UE w sprawach związanych z problematyką stosowania, uprawy i obrotu GMO na terenie Wspólnoty. Nowe regulacje, bądź propozycje zmian w tym zakresie mają na celu nadanie krajom członkowskim większych kompetencji w sprawach zezwoleń na stosowanie GMO, bądź w kwestii zakazu stosowania i uprawy GMO na terenach krajów członkowskich. Jednakże jak wskazują eksperci, żywność GMO to rzadkość na półkach sklepów w UE, organizmy genetycznie zmodyfikowane występują najczęściej w importowanej paszy dla zwierząt.

Słowa kluczowe: pasze, organizmy genetycznie zmodyfikowane

 

Current issues related to trade and control of GMOs in the feed chain

Zbigniew Sieradzki, Magorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute,

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. All plants grown now on fields were once wild, and they themselves are no longer able to survive in an environment without our help. Specialists in plant breeding and geneticists point out that current methods of breeding and cultivation reached their limits. One of the ways is to use genetic modification to increase yields, losses related to pests, weeds presence, unsuitable weather conditions, salinity or pollution of soils. Acreage of biotech crops in 2014 amounted to over 181 million hectares globaly. Most cultivated species of transgenic plants are soybeans, followed by maize, cotton and oilseed rape. Due to the significant import of GMOs into the EU it could be observed enhanced activity of the European Union in matters related to the issue of the use, cultivation and marketing of GMOs in the Community within last few months.

New regulations or proposals in this matters are directed towards greater competence of the member states as regards permissions or prohibitions to the use and cultivation of GMOs in Member States. However, as the experts claims, GM food is a rarity on the shelves of EU stores, genetically modified organisms are most common in imported animal feed.

Key words: feed, genetically modified organisms

 

Pimiennictwo:

  1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_en.htm
  2.  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_en.htm
  3.  http://www.kipdip.org.pl
  4. James C.: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014, Executive Summary. ISAAA Briefs, 2014, 49; www.isaaa.org.
  5. Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Dz.U. 2013 r., poz. 39.
  6. Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora. Dz.U. 2013 r., poz. 27.