twitter

image1 image1 image1 image1

Stosowanie nielegalnych antybiotyków w wodzie na fermie niosek jaj konsumpcyjnych – opis przypadku

Marta Piątkowska1, Małgorzata Gbylik-Sikorska1, Monika Olszewska2,
Anna Gajda1, Andrzej Posyniak1

1Zakład Farmakologii i Toksykologii, 2Zakład Chorób Drobiu
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, Puławy,

Streszczenie. Ochrona zdrowia konsumenta jest jednym z priorytetowych zadań Unii Europejskiej. Aby spełnić wymagania unijne, prowadzona jest między innymi kontrola pozostałości leków weterynaryjnych w żywności zwierzęcego pochodzenia, w tym jaj. Próbki jaj przesyłane są do badań w celu kontroli zgodności z maksymalnymi limitami pozostałości dla substancji dozwolonych do stosowania u niosek, oraz w celu wykrycia stosowania leków zakazanych dla tej grupy zwierząt. W prezentowanej pracy opisano przypadek, w którym zastosowano nielegalnie antybiotyki. W próbce jaj oznaczono pozostałości chemiczne trzech różnych substancji: lazalocydu, doksycykliny i enrofloksacyny; wszystkie zakazane są do stosowania u niosek jaj konsumpcyjnych. Powodem obecności doksycykliny oraz enrofloksacyny w jajach było ich podanie wraz z wodą w systemie pojenia drobiu. Ponieważ doksycyklina charakteryzuje się dużą zdolnością do wiązania z białkami, działanie takie niesie ze sobą ogromne straty ekonomiczne. Fakt, że dany lek jest zakazany do stosowania u kur niosek jaj konsumpcyjnych powoduje, iż wszystkie jaja, w których stwierdza się jej obecność muszą zostać przekazane do utylizacji.

Słowa kluczowe: antybiotyki, woda, nioski, jaja.

 

The use of illegal antibiotics with water on the farm of laying hens – case study

Marta Piątkowska1, Małgorzata Gbylik-Sikorska1, Monika Olszewska2,
Anna Gajda1, Andrzej Posyniak1

1Department of Pharmacology and Toxicology, 2Department of Poultry Diseases
National Veterinary Research Institute, Al. Partyzantow 57, Pulawy, Poland

Summary. The consumers’ health protection is one of the priorities of the European Union. To fulfil the UE requirements, the control program of residues of veterinary drugs in food of animal origin (among others in eggs) has been implemented. Egg samples are screened to check their compatibility with the maximum residue limits for the drugs allowed for use in laying hens, and to detect the illegal use of drugs which are banned for this group of animals. In this paper the case when the illegal antibiotics were used was described. Three different chemical residues were determined: lasalocid, doxycycline and enrofloxacin; all are unauthorised for laying hens. The reason of the presence of doxycycline and enrofloxacin in eggs was the administration of the drug with water supply systems. Because doxycycline has high tissue binding, such action causes huge economical losses.  If the drug used is not allowed for use, all of the eggs have to be destructed.

Key words: antibiotics, water, layings hens, eggs.   

 

Pismiennictwo

 1. Błądek T.,Posyniak A., Gajda A., Gbylik M., Żmudzki J.: Multi-class procedure for analysis of antibacterial compounds in animal tissues by liquid chromatography tandem mass spectrometry. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2011, 55, 741-748.
 2. Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone. Dz. Urz. UE z 11.2.2009, L 40, 19-25.
 3. FAO/WHO: Protein requirements. Report of a Joint FAO/WHO Expert Group, Geneva, World Health Organization, 1965 (WHO Technical Report Series, No. 301).
 4. Gajda A., Posyniak A.: Study of doxycycline depletion and residues in eggs after oral administration to laying hens. Food Addit. Contam. A, 2015, DOI: 10.1080/19440049.2015.1041429.
 5. Gbylik-Sikorska M., Posyniak A., Sniegocki T., Zmudzki J.: Liquid chromatography–tandem mass spectrometry multiclass method for the determination of antibiotics residues in water samples from water supply systems in food-producing animal farms. Chemosphere, 2015, 119, 8-15.
 6. Jones O.A., Lester J.N., Voulvoulis N.: Pharmaceuticals: a threat to drinking water?. Trends Biotechnol. 2005, 23, 163-167.
 7. Piatkowska M., Jedziniak P., Żmudzki J.: Residues of veterinary medicinal products and coccidiostats in eggs – causes, control and results of surveillance program in Poland. Pol. J.  Vet. Sci. 2012, 15, 803-812.
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Dz. Urz. UE z 20.1.2010, L 15, 1-72.
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 610/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone. Dz. Urz. UE z 10.7.2012, L 178, 1-3.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone. Dz. Urz. UE z 11.2.2009, L 40, 7-11.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz. Urz. UE z 16.6.2009, L 152, 11-22.
 12. Yoshimura H., Osawa N., Rasa F.S.C., Hermawati D., Werdiningsih S., Isriyanthi N.M.R., Sugimori T.: Residues of doxycycline and oxytetracycline in eggs after medication via drinking water to laying hens. Food Addit. Contam. 1991, 8, 65-69.