twitter

image1 image1 image1 image1

Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach

Bogusław Gnusowski1, Waldemar Korol2, Grażyna Bielecka2, Jolanta Rubaj2

1Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

2Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Badania przeprowadzone w latach 2010-2013 obejmowały oznaczenie 165 związków w 41 produktach. Próbki do badań zostały pobrane z zakładów produkcyjnych przez upoważnionych próbobiorców. Pozostałości ś.o.r. zbadano w 106 próbkach, z których 47,2% stanowiły przetwory zbożowe, 21,7% ziarna zbóż, 15,1% mieszanki zbożowe, 10,4% przetwory nasion oleistych. Do analizy pozostałości wykorzystano akredytowaną i zwalidowaną zgodnie z obowiązującymi wymaganiami wielopozostałościowe metodę analityczną, pozwalające na oznaczenie wielu związków w tym samym czasie, ocenioną podczas międzynarodowych badań biegłości (FAPAS, UE). Stosowano następującą technikę analityczną GC/MS/MS. Pozytywne wyniki potwierdzano zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej.

Pozostałości ś.o.r. wykryto w 26 przebadanych próbkach (24,5%) – tylko w próbkach drożdzy paszowych (75,0%), przetworów zbożowych (38,0%) i mieszanek paszowych (25,0%). Wykryto pozostałości azoksystrobiny, boskalidu, chloropiryfosu metylowego, deltametryny, epoksykonazolu, pirydabenu, pirymifosu metylowego, pyraklostrobiny, tebukonazolu i tetrakonazolu. Pozostałości były obecne głównie w próbkach otrębów pszennych (78,9%), drożdżach paszowych (75,0%) oraz otrębach żytnich (50,0%). Nie stwierdzono przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ś.o.r. (NDP), ani stosowania preparatów niedozwolonych.

Słowa kluczowe: pozostałości środków ochrony roślin, pasze.

 

Control of pestidie residues in feed

Bogusław Gnusowski1, Waldemar Korol2, Grażyna Bielecka2, Jolanta Rubaj2

1Department of Pesticide Residue Research, Institute of Plant Protection - National Research Institute

2National Research Institute of Animal Production, National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. Testings carried out in 2010-2013 included the determination of 165 compounds in 41 commodities. Samples for testing were collected from production plants by authorized samplers. 106 samples were tested, of which 67.5% were cereals grains, 29.1% processed cereals and 3.3% processed oil seeds. Validated analytical multiresidue methods were used to determine many compounds at the same time, in compliance with legally binding standards and tested during international proficiency tests (FAPAS, UE). The following analytical technique were used: GC/MS/MS. The positive results were confirmed in compliance with European Commission regulations.

In 26 samples tested (24.5%), only in samples of feed yeast (25.0%), processed cereals (38,0%) and mixed feed (25.0%), pesticide residues were found. Residues of azoxystrobin, chlorpyrifos-methyl, deltamethrin, epoxyconazole, piridaben, pirimiphos-methyl, pyraclostrobin, tebuconazole and tetraconazole were detected. Residues were present mostly in samples of wheat bran (78.9%), feed yeast (75.0%) and samples of rye brann (50.0%). Maximum residue levels (MRLs) exceedances and unauthorized plant protection product use were not found.

Key words: pesticide residues, feed

 

Literatura

 1. Gnusowski B., Nowacka A., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Sadło S.. 2007. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2006. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47(4): 38–41.
 2. Gnusowski B., Nowacka A., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A. 2008. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2007. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(4): 1190–1193.
 3. Gnusowski B., Nowacka A., Giza I., Rzeszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Szala J., Sadło S. 2009. Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2008. Progr. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1409-1413.
 4. Gnusowski B., Nowacka A., Jurys J., Rzeszutko U., Giza I., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Machowska A., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J. 2010. Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2009. Progr. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1893-1896.
 5. Gnusowski B., Nowacka A., Rzeszutko U., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Rogozińska K., Rupar J., Machowska A., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J. 2012. Badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2010. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 52 (1): 119-122.
 6. Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed. 2009. Document No. SANCO/10684/2009. Supersedes Document No. SANCO/3131/2007. Implemented by 01/01/2010.
 7. Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed. 2011. Document No. SANCO/12495/2011. Supersedes Document No. SANCO/10684/2009. Implemented by 01/01/2012.
 8. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 2002. (Dz. Urz. L 31, str. 1 z dnia 01.02.2002 r. z późn. zm.; polskie wydanie specjalne: rozdz. 15, t. 6, str. 463.
 9. Rozporządzenie 396/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG. 2005 (Dz. Urz. L 70, str. 1 z 16.03.2005 r. z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach. 2007. (Dz. U. nr 20, poz. 119 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz. 2008. (Dz. U. z 2008 r., nr 40, poz. 758).
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG . 2009. (Dz. Urz. L 309, str. 1 z 24.11.2009 r. z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. 2011. (Dz. U. L 6, str. 7 z 10.1.2011)
 14. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. 2012. (Dz. U. z 2012 r., poz. 203 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. 2008. (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 2010. (Dz.U. z 2010 r., nr 136 poz. 914, z późn. zm.).
 17. Walorczyk S. 2007. Development of a multi-residue screening method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatographytriple quadrupole tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 1165: 200-212.
 18. Walorczyk S. 2008. Development of a multi-residue method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography-tandemquadrupole mass spectrometry. II: improvement and extension to new analytes. J. Chromatogr. A, 1208: 202-214.

ARTYKUŁ W CAŁOŚCI