twitter

image1 image1 image1 image1

Wyniki badań biegłości w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2014

Bielecka Grażyna

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Przeprowadzono badania biegłości (PT) w zakresie podstawowych składników pokarmowych w mieszance paszowej dla drobiu i w zakresie składników mineralnych w mieszance paszowej uzupełniającej (ziołowej). W badaniach biegłości w roku 2014, zorganizowanych przez Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie, brały udział laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowej kontroli. W mieszance paszowej dla drobiu badano takie składniki, jak wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy po hydrolizie, włókno, skrobia, cukry i energię metaboliczną. W przypadku składników mineralnych badano wilgotność, popiół surowy i popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym, fosfor, chlorki (jako Cl-), wapń, magnez, sód, potas, miedź, żelazo, mangan, cynk, selen, jod, fluor, arsen, kobalt, molibden, kadm i ołów. W roku 2014 laboratoria upoważnione do  badań urzędowych pasz wykonały ogółem 417 analiz i uzyskały 95,2% wyników zadowalających.

Słowa kluczowe: pasze, badanie biegłości, podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne, ocena.

 

Results of proficiency testings in the scope of basic nutrients and minerals in feeds in the year 2014

Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Summary. Two proficiency testings (PT), in the scope basic nutrients in a poultry feed mixture and minerals in a supplementary mixture were conducted in 2014 by National Laboratory for Feedingstuffs. The laboratories authorized to official feed control participated in these PTs. In the poultry feed mixture, basic nutrients such as moisture, crude ash, crude protein, crude fat after acid hydrolysis, crude fiber, starch, sugar and metabolizable energy were tested. In the second PT moisture, crude ash, ash insoluble in hydrochloride acid and minerals such as calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chlorides, iron, manganese, zinc, copper, selenium, cobalt, molybdenum and iodine and undesirable substances such as fluorine, arsenic, cadmium and lead were analyzed.  Total number of 417 analyses were conducted and laboratories obtained satisfactory results on the level of 95,2%. Examples of using of PT results for quality control and improvement of quality assurance in a laboratory were presented.

Key words:  feed, proficiency testing, basic nutrients, minerals, evaluation.

 

Piśmiennictwo

  1. Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.
  2. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  3. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
  4.  Norma ISO 13528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
  5. Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)
  7. Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).
  8. Thompson, M.: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).
  9. Thompson M, Ellison SLR, Wood R (2006). The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. 78(1), 145-196
  10. Wytyczne EA-04/16 dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. PCA 2007.  www.pca.gov.pl.

ARTYKUŁ W CAŁOŚCI