twitter

image1 image1 image1 image1

Wyniki porównań międzylaboratoryjnych  w zakresie wybranych dodatków paszowych w paszach w roku 2014

Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Przeprowadzono dwa porównania międzylaboratoryjne (ILC) w zakresie oznaczania witamin (A, E, B1, B2, D3) i aminokwasów (aminokwasy łącznie z tryptofanem) w produktach paszowych. W ILC, zorganizowanych przez Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie w roku 2014, brały udział laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowej kontroli. W badaniach „ILC Aminokwasy” wykonano 61 badań uzyskując 49 wyników zadowalających (80,3 %), 2 wyniki wątpliwe (3,2 %) i 10 wyników niezadowalających (16,5 %) na podstawie  wskaźnika z-score. W badaniach „ILC Witaminy” wykonano 40 badań uzyskując 40 wyników zadowalających (100%) na podstawie  wskaźnika z-score. Laboratoria biorące udział w tych badaniach potwierdziły kompetencje w zakresie aktualnie wykonywanych badań dodatków paszowych w ramach urzędowej kontroli pasz w roku 2014 (witaminy A i E,  lizyna, metionina), uzyskując 100% wyników zadowalających. Podano przykłady wykorzystania wyników ILC do kontroli jakości i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium.

Słowa kluczowe: porównania międzylaboratoryjne, dodatki paszowe, ocena.

 

Results of interlaboratory comparison  in the scope of selected feed additives in feedingstuffs in the year 2014

Jolanta Rubaj

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs in  Lublin

Summary. The paper presents the results of two interlaboratory comparisons  (ILCs) in the scope vitamins (A, E, B1, B2, D3) and amino acids including tryptophan in feed mixtures and a premixture.  ILCs were conducted in 2014 by National Laboratory for Feedingstuffs with laboratories authorized to the official feed control as participants. In the ILC “Amino Acids” 61 tests were done and satisfactory results amounted to 49 (80.3%), questionable amounted to 2 (3.2%) and unsatisfactory amounted to 10 (16.5%), on the basis of z-score. In the ILC “Vitamins” 40 tests were done, all satisfactory (on the basis of z-score). Participated laboratories confirmed their competency in the scope of actually performed feed additive testing (vitamin A, E, lysine, methionine), in accordance with the annual control plan 2014 and obtained 100% of satisfactory results. Examples of using of ILCs results for quality control and improvement of quality assurance in laboratory were presented.

Key words: feed additives, evaluation of results.

Odnośniki

  1. EA-04/16 (2007).  Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007.
  2. Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.
  3. Norma ISO 13528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
  4. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
  5. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2010 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  6. Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz  (Dz.Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).
  8. Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).
  9. Thompson, M.: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).
  10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33 poz. 287 z pozn. zm).

ARTYKUŁ W CAŁOŚCI