twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego

Ilona Paprocka, Anna Weiner, Krzysztof Kwiatek

Zakad Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. Wybuch epidemii gąbczastej encefalopatii bydła przyczynił się do wprowadzenia ograniczenia stosowania oraz wymagań, które muszą spełniać materiały pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 zawartość zanieczyszczeń stałych w tłuszczach paszowych pochodzących od przeżuwaczy nie może przekraczać 0,15%. Badania w ramach krajowego planu kontroli wykonywane są w czterech laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, które uczestniczą w badaniach biegłości w celu sprawdzenia kompetencji. W badaniu przeprowadzonym w 2014 roku (Runda 10) wszystkie laboratoria uzyskały wyniki zadowalające.

Słowa kluczowe: badania biegłości, tłuszcz, zanieczyszczenia, mączka mięsno-kostna.

 

Assessment of results of proficiency test for the determination of insoluble impurities in animal fats

Ilona Paprocka, Anna Weiner, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute, Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. The outbreak of bovine spongiform encephalopathy contributed to putting restriction of the use and the requirements which must be met by the materials of animal origin. In accordance with Commission Regulation (EU) No 142/2011 of solid impurities content in the fat of ruminant feed may not exceed 0.15%. Researches are carried out in four Regional Veterinary Laboratories that participate in proficiency test to verify competence. In the study conducted in 2014 (Round 10) all laboratories obtained satisfactory results.

Key words::proficiency test, fat, impurities, meat and bone meal.

 

Piśmiennictwo:

 1. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r., ustanawiające zasady zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu;
 2. Decyzja Komisji 2001/9 oraz Decyzja Komisji 2001/165 w sprawie skażeń krzyżowych pasz dla bydła;
 3. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r., ustanawiające przepisy zdrowotne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.L 273, 10.10.2002);
 4.  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2003 z dnia 10 lipca 2003 r., zmieniające załączniki I, IV i XI do rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) Nr 1326/2001 w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz żywienia zwierząt;
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenie (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt;
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 7. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego);
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy;
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (L 54/1, 26.02.2009).
 10. PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badań biegłości”
 11. Krehbiel C.R., McCoy R.A., Stock R.A., Klopfenstein T.J., Shain D.H., Huffman R.P. „Influence of grain type, tallow level, and tallow feeding system on feedlot cattle performance” J. Anim. Sci. 73, 1995, 2916-2921.
 12. Taylor D.M., Woodgate S.L. “Rendering practices and innovation of transmissible spongiform encephalopathy agents” Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 22 (2003), 297-310.
 13. Olivier M.A., Guerrero L., Diaz I., Gispert M., Pla M., Blasco A. “The effect of fat-enrichment diets on the perirental and sensory characteristics of meat from rabbits” Meat Sci. 47 (1997), 95-103.
 14. Richards C.J., Stock R.A., Klopfenstein T.J., Shain D.H. “effect of wet corn gluten feed, supplemental protein, and tallow on steer finishing performance” J. Anim. Sci. 76 (1998), 421-428.
 15. Woodgate S., van der Veen J. “The role of fat processing and rendering in the European Union animal production industry” Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 8 (2004), 283-294.
 16. Zasadny R., Kwiatek K. “Validation study of a new procedure for measuring insoluble impurities in animal fat” J. Anim. Feed Sci. 15 (2006), 337-344.
 17.  Żelazowska R. „Porównanie metod oznaczania zanieczyszczeń w tłuszczach zwierzęcych na cele paszowe". XX Konf. Nauk.-Tech. pt. „Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym”. Zakopane, 16-17.05.2005 r. Materiały Konferencyjne 2005, 31.
 18. Bellorini S1, Strathmann S, Baeten V, Fumire O, Berben G, Tirendi S, von Holst C. „Discriminating animal fats and their origins: assessing the potentials of Fourier transform infrared spectroscopy, gas chromatography, immunoassay and polymerase chain reaction techniques” Anal Bioanal Chem. 2005 382(4) (2005),1073-83.