twitter

image1 image1 image1 image1

Ogólna charakterystyka i zastosowanie tetracyklin  w paszach leczniczych. Wyniki badań pasz leczniczych przeprowadzonych w latach 2010-2014

Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Monika Przeniosło - Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Tetracykliny są jedną z najczęściej stosowanych grup antybiotyków. Są naturalnymi lub półsyntetycznymi lekami bakteriostatycznymi stosowanymi od końca lat 40. XX wieku i odznaczają się szerokim zakresem działania obejmującym drobnoustroje Gram-dodatnie, Gram-ujemne, gatunki z rodzaju Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma oraz niektóre pierwotniaki.

W związku z tym znalazły zastosowanie w zwalczaniu wielu chorób bakteryjnych u zwierząt gospodarskich, głównie trzody chlewnej i drobiu. Jedną z możliwych dróg podania antybiotyków, w tym tetracyklin, jest podanie doustne (w wodzie do picia, w paszach leczniczych). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pasz leczniczych prowadzone są badania w ramach urzędowej kontroli pasz w kierunku oznaczania zawartości substancji czynnych w paszach leczniczych oraz badania homogeniczności.

Słowa kluczowe: pasze lecznicze, substancje czynne, tetracykliny, urzędowa kontrola.

 

Tetracyclines – characteristics, application and use in medicated feed. Results of tests of medicated feed in 2010-2014

 

Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Monika Przeniosło - Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute, Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. Tetracyclines are the most widely used therapeutic antibiotics. They are commonly used because of their broad-spectrum activity, ranging from Gram-positive and Gram-negative bacteria to pathogens such as Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma and they are found the application for the treatment of a variety of bacterial infections in food-producing animals, mainly in swine and poultry. Antibiotics, including tetracyclines can be administered per os via drinking water or feed when added for therapeutic purposes as medicated feed. In order to ensure safety and proper quality of medicated feed, the official control is conducted to check that proper concentration of the active substance and good homogeneity in medicated feed has been achieved.

Keywords: medicated feed, active substances, tetracyclines, official control.

 

Piśmiennictwo:

 1. Duggar B.M.: Ann. N. Y. Acad. Sci. 1948, 51, 177-181. (From: Sum et al., 1998).
 2. Gajda A., Posyniak A., Żmudzki J., Różańska H.: Występowanie tetracyklin w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego - przyczyny i skutki. Medycyna Weterynaryjna 2012, 68, 650-655.
 3. Lambert H.P., O’Grady F.W.: Antybiotyki i chemioterapia. Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1994.
 4. http://www.sitemaker.unich.edu.com.
 5. Jaroszewski J.: Charakterystyka tetracyklin stosowanych w medycynie weterynaryjnej. Weterynaria w praktyce 2014, 5, 12-21.
 6. Krasucka D.: Tetracykliny. Lecznica dużych zwierząt 2010, 53-56.
 7. Kwiatek K., Przeniosło-Siwczyńska M.: Instrukcja badania homogeniczności pasz leczniczych.
 8. Malinowska T.: Ograniczenia prawne wytwarzania i wprowadzania do obrotu pasz leczniczych. Życie Wet. 2007, 82 , 264-268.
 9. Nelson M. L., Levy S. B.: The history of the tetracyclines.  Ann. N.Y. Acad. Sci. 2011, 1241, 17-32.
 10. Obmińska - Mrukowicz B., Świtała M.: Leki w weterynarii. Małe i duże zwierzęta. Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner, Wrocław.
 11. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik 4 (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2014, poz.45)
 12. Patyra E. Tetracykliny - działanie, zastosowanie oraz metody wykrywania ich obecności w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach. www.rsi2004.lubelskie.pl
 13. Patyra E., Kwiatek K.: Zastosowanie, mechanizm działania oraz kontrola stosowania tetracyklin w paszach leczniczych. Pasze Przemysłowe 2013, 4, 15-17.
 14. Pejsak Z.: Racjonalne stosowanie antybiotyków w terapii świń. Magazyn Weterynaryjny, Choroby Świń - Monografia 2013, 556-559.
 15. Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Urzędowa kontrola jakości pasz leczniczych produkowanych w Polsce. Medycyna Wet. 2011, 67, 770-773.
 16. Repetytorium z leków przeciwdrobnoustrojowych - cz. IV: Tetracykliny. Medycyna Praktyczna – Pediatria 2000, 4, 110-114.
 17. Roliński Z.: Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna. T. 2, PWRiL, Warszawa 2001.
 18. Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1045 z późniejszymi zmianami).
 19. Wierzchosławski K.: Racjonalna antybiotykoterapia u trzody chlewnej. Weterynaria w terenie 2013, 3, 8-12.