twitter

image1 image1 image1 image1

Parametry metody oceny jednorodności produktów paszowych na podstawie wieloletnich badań biegłości

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Przedstawiono zestawienie parametrów metody oceny jednorodności produktów paszowych, m.in. odchylenie standardowe odtwarzalności SDR i niepewność rozszerzoną U, otrzymanych w czasie realizacji badań biegłości. Homogeniczność określano na podstawie zawartości mikro- (cynk, miedź) oraz makroelementów (wapń, chlorki) w próbkach seryjnych składających się z 6 próbek pierwotnych. Obliczona niepewność rozszerzona U metody zawierała się w granicach od 1 % do 4 %. Upoważnione laboratoria ZHW potwierdzały corocznie kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru w tym obszarze.

Słowa kluczowe: badania biegłości, homogeniczność, metody badań, niepewność rozszerzona.

 

Methods’ parameters to assess the homogeneity of feed product based on long-term of research proficiency testing

 

Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The paper presents a summary of the assessment method parameters homogeneity of feed products, including standard deviation of reproducibility (SDR) and the expanded uncertainty (U), obtained during the proficiency testing. Homogeneity was determined on the basis of the content of micro- (zinc, copper), and macro elements (calcium chloride) in serial samples consisting of six incremental samples. The calculated expanded uncertainty of the method contained in the range of 1% to 4%. Authorized laboratories ZHW confirmed annually competence to carry out tests on the need for official supervision in this area.

Keywords: proficiency testings, homogeneity, test methods, expanded uncertainty.

 

Literatura

  • [1] Anon.: Przewodnik ISO/IEC 43 – 1: 1997. Badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne. Część 1. Projektowanie i realizacja programów badania biegłości. PKN Warszawa 2004
  • [2] Anon.: FAPAS 2002. Protocol for the Food Analysis Performance Assessment Scheme, Organisation and Analysis of Data, Sixth Edition, September 2002
  • [3] Grøn Ch., Hansen J. B. , Magnusson B., Nordbotten A., Krysell M., Andersen K. J., Lund U. (2007): Uncertainty from sampling – A Nordtest handbook for sampling planners on sampling quality assurance and uncertainty estimation. Nordic Innovation Centre, Norway, ISSN 0283-7234.
  • [4] Instrukcja GLW (2005). Ocena homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego. Instytut Zootechniki. Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie.
  • [5] Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
  • [6] Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17043. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości
  • [7] S.Walczyński: Sprawozdania z realizacji zadań laboratorium referencyjnego w latach 2005 – 2014 r. pt.: „Organizacja badań biegłości w zakresie oznaczania stopnia wymieszania makro- i mikroskładników".