twitter

image1 image1 image1 image1

Porównanie praktycznych podejść szacowania niepewności w badaniach pasz

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Celem pracy było porównanie dwóch praktycznych podejść do szacowania niepewności pomiaru kobaltu, molibdenu,arsenu, kadmu i ołowiu w paszach, z wykorzystaniem certyfikowanego materiału odniesienia (CRM) i na podstawie wyników badań biegłości (PT). Do szacowania niepewności wykorzystano odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjną i obciążenie metody obliczone z PT lub na podstawie badania CRM. Do obliczeń zastosowano równania wg raportu technicznego Eurolab RT nr 1/2007 i raportu technicznego Nordtest TR 537. Oszacowane niepewności porównano także z wartościami docelowymi obliczonymi na podstawie równania Horwitz’a. Niepewności rozszerzone oszacowane na podstawie badania CRM i na podstawie wyników PT okazały się zgodne w przypadku kobaltu (22%-24%) i arsenu (17% – 19%). W przypadku kadmu i ołowiu uzyskano również zadowalającą zgodność wyników szacowania niepewności, przy czym uzyskane wartości zależały zarówno od zastosowanego podejścia, jak też od zawartości tych metali ciężkich; w przypadku kadmu uzyskane niepewności wyniosły od 21% do 28% dla zawartości odpowiednio 0,757 mg/kg i 0,15 mg/kg, a w przypadku ołowiu uzyskane niepewności wyniosły od 14% do 28% dla zawartości odpowiednio 11,1 mg/kg i 2,79 mg/kg. Jedynie w przypadku molibdenu niepewności rozszerzone obliczone na podstawie badania CRM (16%) okazały się prawie dwukrotnie niższe od oszacowanych na podstawie wyników PT (31%), przy małej liczbie PT (n=5). Niepewności pomiaru badanych pierwiastków oszacowane na podstawie CRM lub PT, z wyjątkiem niepewności pomiaru molibdenu przy wykorzystaniu wyników PT, były niższe od 30% do 50% od docelowych niepewności obliczonych z równania Horwitz’a.

Słowa kluczowe: badanie pasz, szacowanie niepewności, podejścia doświadczalne.

 

Comparison of practical approaches for uncertainties calculation in feed testing

 

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka,

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Summary. The present work aimed at comparing two practical approaches for estimating the measurement uncertainties of cobalt, molybdenum, arsenic, cadmium and lead in animal feeding stuffs, with the use of certified reference material (CRM) and on the basis of results of proficiency testings (PTs). To estimate the uncertainty, within-laboratory reproducibilities and biases were used, calculated from PTs or on the basis of the CRM testing. Calculations were performed with the help of the formulas in conformity with Eurolab RT No 1/2007 and Nordtest TR 537.

The uncertainties were also compared with the target values calculated on the basis of Horwitz’s formula. Extended uncertainties estimated on the basis of the CRM testing and PT results proved to be consistent in case of cobalt (22%-24%) and arsenic (17%-19%). Also for cadmium and lead satisfactory consistence of uncertainty estimation results was recorded, and the values obtained depended both on the approach applied and the content of heavy metals; in case of cadmium the uncertainties amounted to 21%-28% for the content of 0.757 mg/kg and 0.15 mg/kg, respectively, and in case of lead the uncertainties were from 14% to 28% for the content of 11.1 mg/kg and 2.79 mg/kg, respectively. Only in case of molybdenum extended uncertainties calculated on the basis of the CRM study (16%) were almost twice lower than those estimated on the basis of PT results (31%), at low number of PT rounds (n=5). Measurement uncertainties of the tested elements estimated on the basis of CRM or PTs, with an exception of measurement uncertainty for molybdenum using PT results, were lower by 30%-50% from the target uncertainties calculated from the Horwitz’s formula.

Key words: feed testing, uncertainty calculation, experimental approaches.

 

Piśmiennictwo

 • 1. Ellison S.L.R., Williams A. (Eds) Eurachem/ CITAC guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurements, Third edition, (2012) ISBN 978-0-948926-30-3. Available from www.eurachem. org
 • 2. EN 15550:2007 Animal feeding stuffs – determination of cadmium and lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure digestion
 • 3. EUROLAB Technical Report 1/2007. Measurement uncertainty revisited: Alternative approaches to uncertainty evaluation, Eurolab, Paris 2007. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 1/48/2007.
 • 4. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). 1993. Wydanie PL: Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik. Wyd. Główny Urząd Miar, Warszawa 1999.
 • 5. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.
 • 6. Horwitz W., R. Albert: The Horwitz Ratio (Hor- Rat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International, 89 (2006) 1095-1109.
 • 7. Korol W, Bielecka G, Rubaj J, Walczyński S (2015) Uncertainty from sample preparation in the laboratory on the example of various feeds. Accred Qual Assur 20:61-66. DOI: 10.1007/s00769-014-1096-x 52 M O N O G R A F I A 3/4/2015
 • 8. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 • 9. Norma PN-EN 16206:2012 Pasze – Oznaczanie arsenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) po trawieniu ciśnieniowym z wykorzystaniem mikrofal (trawienie 65% kwasem azotowym i 30% nadtlenkiem wodoru)
 • 10. Permissible deviations in the interlaboratory tests. Departamental order No: 43/2003 (IV.26) FVM, Annex 15, Ministry of Agriculture, Hungary 2003.
 • 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1, 26.2.2009)
 • 12. Rozporządzenie 1831/03 PEiR z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.
 • 13. Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):
 • 14. Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).
 • 15. Schönherr J., M. Peterhänsel : Zur Untersuchung von Futtermitteln Testing of feeds. Neue ausgabe der analysenspielräume des VDLUFA (New issue of the VDLUFA analytical margin). Kraftfutter, 7- 8 (2008) 20-27.
 • 16. VDLUFA-methodenbuch. Band III. Die chemische Untersuchung von Futtermitteln. VDLUFA – Verlag, Darmstadt 2004.
 • 17. VDLUFA Method Book Volume III, The chemical analysis of feedstuffs, 3. Edition 1976, 8. Suppl. 2012. Analytical tolerances. 32.1. VDLUFA-Publisher, Darmstadt, 2012.

ARTYKUŁ W CAŁOŚCI