twitter

image1 image1 image1 image1

Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego w łańcuchu paszowym

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkty przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego podlegają ścisłej kontroli laboratoryjnej. Opracowane metody badawcze pozwalają na stwierdzenie odchyleń w jakości badanych produktów. Wykorzystując metodę mikroskopową potwierdzamy dodatek niepożądanych składników. Uzupełnieniem wydaje się być nowo opracowana metoda PCR, której wykorzystanie jest bardzo obiecujące, ponieważ eliminacja produktów niespełniających określonych wymagań minimalizuje ryzyko występowania gąbczastej encefalopatii bydła.

Słowa kluczowe: pasze, PAP, MBM, PCR/feed, PAP, MBM, PCR.

 

Detection and species identification of processed animal protein in the feed chain

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz,

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Summary. According with current regulations products of the processed animal proteins are strictly of laboratory control. Developed methods allow concluding variations in the quality of the tested products. Using the microscopic method is possibility to confirm the presence of undesirable components. This is complemented by newly developed PCR method, the use of which is very promising, because the elimination of the products not fulfill the specific requirements of the minimizing the risk of bovine spongiform encephalopathy

Key words:  feed, PAP, MBM, PCR/feed, PAP, MBM, PCR.

 

Piśmiennictwo:

 • 1. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r., ustanawiające zasady zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu;
 • 2. Decyzja Komisji 2001/9 oraz Decyzja Komisji 2001/165 w sprawie skażeń krzyżowych pasz dla bydła;
 • 3. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r., ustanawiające przepisy zdrowotne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.L 273, 10.10.2002);
 • 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2003 z dnia 10 lipca 2003 r., zmieniające załączniki I, IV i XI do rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) Nr 1326/2001 w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz żywienia zwierząt;
 • 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenie (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt;
 • 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi,i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego);
 • 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/ WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy ;
 • 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.
 • 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Druga mapa drogowa dla TSE. Dokument strategiczny w sprawie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata 2010-215.
 • 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (L 54/1, 26.02.2009).
 • 11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz.
 • 12. Van Raamsdonk L.W.D., Pinotti L., Veys P., Bremer M., Hekman W., Kemmers A., Campagnoli A., Paltanin C., Belinchon Crespo C., Vliege J., Pinckaers V. & Jørgensen J. S. (2011). New developments in classical microscopy; what can be expected for the official control? Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 15(S1), 15-24.
 • 13. Fumiere O., Veys P., Boix A., von Holst C., Baeten V., Berben G.: Methods of detection, species identification and quantification of processed animal protein In feedingstuffs. Biotech. Agron. Soc.Environ. 2009, 13(S), 57-70.
 • 14. Rodríguez M.A., García T., Gonzáles I., Asensio L., Hernández P.E., Martín R.J. PCR identification of beef, sheep, goat and pork in raw and heat-treated meat mixtures. J. Food Prot. 2004, 67, 172- 177.
 • 15. Martin I., Garcia T., Fajardo V., López-Calleja I., Hernández P.E., Gonazález I., Martín R. Speciesspecific PCR for the identification of ruminant species in feedstuffs. Meat Sci 2007, 75, 120-127.
 • 16. Frezza D., Giambra V., Chegdani F., Fontana C., Maccabiani G., Losio N., Faggionato E., Chiappini B., Vaccari G., von Holst C., Lanni L., Saccares S., Ajmone-Marsan P. Standard and Light-Cycler PCR methods for animal DNA species detection in animal feedstuffs. Innovative Food Science and Emerging Technologies 2008, 9, 18-23.
 • 17. EURL-AP Standard Operating Procedure Operational protocols for the combination of light microscopy and PCR. http://eurl.craw.eu/img/page/ sops/EURL AP%20SOP%20operational%20schemes% 20V3.0.pdf.
 • 18. Woodgate S.L., van der Hoven S., Vaessen J., Margry R.: Control tools to detect processed animal proteins in feed and in animal by-products: specificity and challenges. Biotechnol Agron Soc Environ 2009, 13, 9–13.
 • 19. van Raamsdonk L.W.D., Veys P., Vancustem J., Pridotkas G., Jørgensen J.S.: Classical microscopy: improvements of the qualitative protocol. In: Detection, identifiacation and quantification of processed animal proteins in feedingstuffs. Edited by Jørgensen J.S., Beaten V., Namur University Press, 2012, pp. 47–57.