twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena jakości handlowej pasz – stan aktualny i wyzwania

Waldemar Korol1, Grażyna Bielecka1, Jolanta Rubaj1, Michał Gagucki2

1 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

2 Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Streszczenie. Celem pracy było przedstawienie wyników monitorowania jakości handlowej pasz krajowych w ramach urzędowej kontroli oraz kierunków jej doskonalenia w ostatnich latach. Od roku 2011 rozszerzono zakres badań kontrolnych o witaminy A i E, lizynę i metioninę. Od roku 2013 włączono badanie mocznika w materiałach paszowych wysokobiałkowych w celu oceny ryzyka zafałszowań. Zmieniono podejście do badań monitoringowych pasz GMO, wprowadzając od roku 2014 badania przesiewowe i, w drugim etapie, badania ilościowe produktów GMO w pełnym zakresie autoryzacji. W roku 2015 wprowadzono badania dodatków paszowych w premiksach. Liczba próbek pasz pobieranych do badań monitoringowych w ramach urzędowej kontroli wzrosła z 2512 w roku 2011 do 3840 w roku 2015. Podsumowując, urzędowa kontrola pasz pozwala realizować założone cele, spełnia oczekiwania i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i jakości handlowej pasz.

Słowa kluczowe: pasze, jakość handlowa, urzędowa kontrola

 

Estimation of feed market quality – current status and challenges

Waldemar Korol1, Grażyna Bielecka1, Jolanta Rubaj1, Michał Gagucki2

1National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

2 Main Veterinary Inspectorate, st. Wspólna 30, 00-930 Warsaw

Summary. The present work aimed at presenting the results of monitoring the market quality of domestic feeding stuffs within official control, as well as the directions for its improvement in recent years. Since 2011 the range of control analyses has been extended to include vitamins A and E, lysine and methionine. Since 2013 tests of urea in proteinrich feed materials have been included in order to estimate the risk of potential adulterations. The approach towards monitoring studies of GMO feeding stuffs has been modified and in 2014 screening studies and, at the second stage, qualitative analyses of GMO products were introduced. In 2015 analyses of feed additives in premixes were introduced. The number of samples taken for monitoring within official control increased from 2512 in 2011 to 3840 in 2015. To sum up, the official control of feeding stuffs enables the implementation of adopted objectives, meets the expectations and contributes to improved safety and higher market quality of feeding stuffs.

Key words: animal feeding stuffs, market quality, official control

 

Literatura

 • 1. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. 2015. Mocznik w paszach – ocena metody i ryzyka zafałszowań materiałów paszowych. Pasze Przemysłowe 24 (3/4), 3-8
 • 2. Commission Regulation (EC) No 1334/2003 of 25 July 2003 amending the conditions for authorisation of the number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements. (2003) Official Journal of the European Union L 187, 26.07.2003, 11-15 (z pózn. zm)
 • 3. Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz. Urz. WE L 140/10 z 30.05.2002 r. z późn. zm.)
 • 4. EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP); Scientific opinion on the use of cobalt compounds as additives in animal nutrition. EFSA Journal 2009; 7(12): 1383[45 pp]. Available online: www.efsa.europa.eu.
 • 5. EFSA. Scientific opinion on the potential reduction of the currently authorized maximum zinc content in complete feed. EFSA Journal 2014, 12(5), 3668
 • 6. EFSA FEEDAP Panel (EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed), 2015. Scientific opinion on the safety and efficacy of ethoxyquin (6-ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4- trimethylquinoline) for all animal species. EFSA Journal 2015;13(11):4272, 58 pp. doi:10.2903/ j.efsa.2015.4272
 • 7. Norma PN-EN 16279 Pasze - Oznaczanie zawartości fluorku metodą elektrody jonoselektywnej (ISE) po wcześniejszym traktowaniu kwasem chlorowodorowym
 • 8. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1, z późn. zm,; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.)
 • 9. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
 • 10. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków paszowych (Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003)
 • 11. Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):
 • 12. Rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.Urz. UE L 54/1, 26.2.2009)
 • 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 20101 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5
 • 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. z dnia 11 września 2014 r., poz. 1213).
 • 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/ EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/21/W - Dziennik Urzędowy UE (OJ L 229/1)

ARTYKUŁ W CAŁOŚCI