twitter

image1 image1 image1 image1

Jakość i bezpieczeństwo pasz ekologicznych w świetle aktualnych przepisów prawa

Zbigniew Osiński, Zbigniew Sieradzki, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

Al. Partyzantów 57, 24 -100 Puławy

Streszczenie. Rolnictwo ekologiczne staje się coraz ważniejszą gałęzią sektora produkcji roślinnej i zwierzęcej na świecie, w tym w Polsce. Areał produkcji roślinnej z przeznaczeniem na pasze ekologiczne w Polsce stanowił największy odsetek i wynosił 35,8% łącznego obszaru produkcji roślinnej ekologicznej, a na drugim miejscu znajdowały się łąki i pastwiska, które zajmowały 30,2% użytków rolnych, które również są związane z karmieniem zwierząt i pozyskiwaniem pasz objętościowych. W 2014 roku w ramach nadzoru paszowego Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła 267 kontroli u 259 (5,64%) podmiotów produkujących pasze ekologiczne na potrzeby własne z łącznej liczby 4594 będących pod nadzorem. Porównując ilość naruszeń prawa paszowego, oraz ich rangę, można stwierdzić, że poważne przekroczenia przepisów występują rzadko, lecz wyczulenie opinii społecznej jest w tym przypadku duże i ewentualne zachwiania w tym względzie może przynosić znaczne pogorszenie zaufania konsumentów.

Słowa kluczowe: pasze ekologiczne, żywność ekologiczna, czynniki zagrożeń, kontrola urzędowa, prawo paszowe.

 

The quality and safety of organic feed according the current law

Zbigniew Osiński, Zbigniew Sieradzki, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs of National Veterinary Research Institute,

24-100 Pulawy, Poland

Summary. Organic farming is becoming an increasingly important branch of plant and animal production industry in the world, including Poland. The area of crop production for organic feed in Poland reached the largest percentage and was 35.8% of the total area of organic crop production, and in second place were meadows and pastures, which occupied 30.2% of agricultural land, which are also associated with animals feeding and roughage feed production. In 2014, as a part of official control plan the Veterinary Inspection conducted 267 inspections at 259 (5.64%) of operators producing organic feed for their own out of a total number of 4594. Comparing the number of infringements of feed and their rank, it can be concluded that serious non-compliances are rare, but the sensitivity of public opinion in this case is large and the possible disequilibrium in this respect can bring significant deterioration in consumer confidence.

Keywords: organic feed, organic food, hazards, official control, feed law.

 

Piśmiennictwo:

  • 1. Osiński Z., Kwiatek K., Sieradzki Z. Pasze ekologiczne – wymagania prawne i perspektywy rozwoju. Pasze Przemysłowe, 2014, 3, 7-18.
  • 2. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa, 2015.
  • 3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189, 20.7.2007 z późn. zm.)
  • 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250, 18.9.2008 z późn. zmianami)
  • 5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975 z późń. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz.U. 2015 poz. 742).
  • 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz.U. 2015 poz. 795).