twitter

image1 image1 image1 image1

Stosowanie i kontrola laboratoryjna tetracyklin w paszach leczniczych

Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

Al. Partyzantów 57, 24 -100 Puławy

Streszczenie. Antybiotyki tetracyklinowe (TCs) są szeroko stosowane w medycynie weterynaryjnej w leczeniu szeregu zakażeń bakteryjnych zwierząt gospodarskich. Tetracykliny są powszechnie stosowane ze względu na szeroki zakres aktywności przeciwbakteryjnej, niskie koszty produkcji i korzystne właściwości farmakokinetyczne. Antybiotyki tetracyklinowe są jednymi z najczęściej stosowanych substancji przeciwbakteryjnych w produkcji pasz leczniczych, dlatego też ważne jest prowadzeni kontroli zawartości tych antybiotyków w paszach leczniczych oraz homogeniczności tego rodzaju pasz. Nadużywanie substancji przeciwbakteryjnych w produkcji zwierzęcej może prowadzić do obecności tych związków w żywności pochodzenia zwierzęcego, co może powodować występowanie reakcji alergicznych i toksycznych u ludzi i zwierząt oraz nabywania oporności na działania tych antybiotyków przez drobnoustroje chorobotwórcze.

W niniejszej pracy przedstawiono właściwości farmakologiczne oraz przyczyny i skutki obecności TCs w żywności pochodzenia zwierzęcego. Ponadto omówiono dostępne w literaturze metody oznaczania tetracyklin w premiksach i paszach leczniczych.

Słowa kluczowe: pasze lecznicze, premiksy, antybiotyki, tetracykliny, farmakokinetyka

 

Application and laboratory control of tetracyclines in medicated feedingstuffs

Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs of National Veterinary Research Institute,

24-100 Pulawy, Poland

Summary. Tetracyclines antibiotics (TCs) are widely used in veterinary medicine for the treatment of variety of bacterial infections in food-producting animals. They are commonly used because of their broad-spectrum activity, ranging from Gram-positive to Gram-negative bacteria, economic advantages and some favorable pharmacokinetic properties. Tetracyclines are among the most widely used antibiotics for production of medicated feedingstuffs. Therefore, it is important to control the content of these antibiotics in animal medicated feedingstuffs and their homogeneity. Overuse of antibiotics in animal production can lead to the formation of residues in food of animal origin and have adverse effects on animal and consumers health, such as allergic and toxic reactions and lead to the formation of microorganisms resistance to antibiotics.

In this paper, pharmacological properties and the main reasons for and consequences of the presence of TCs in food are presented. This article also describes methods available in the literature, for the determination of tetracyclines in animal medicated feedingstuffs and premixes.

Key words: animal medicated feedingstuffs, premixes, tetracyclines, pharmacokinetics, antibiotic.

 

Piśmiennictwo

 • 1. Lambert H. P., O’Grady F.W.: Antybiotyki i chemioterapia. Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1994, 286 – 300.
 • 2. Rozporządzenie (WE) 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U.UE. L 268 z 18.10.2003).
 • 3. Rozporządzenie WE nr 178/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • 4. 2377/90/EC. Council Regulation (EEC) of 26 June 1990 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, Brussels, Belgium. Off. J. Eur. Commun., 1990, L224: 1–124.
 • 5. Goldstein F.W., Kitzis M.D., Acar J.F.: N,N-dimethyloglycyl- aminoderivative of minocycline and 6-demethyl-6-desoxytetracycline, two New glycylcyclines, highly effective against tetracyclineresistans grampositive cocci. Antimicrob. Agents Chemother., 1994, 38, 2218 – 2220.
 • 6. Samanidou V.F., Nikolaidou K.I., Papadoyanis I.N.: Advances in Chromatographic Analysis of Tetracyclines in Foodstuffs of Animal Origin – A Reviev. Separation & Purification Reviews. 36, 2007, 1–69, 2007.
 • 7. http://www.sitemaker.unich.edu.com.
 • 8. Chopra I., Roberts M.: Tetracycline Antibiotics: Mode of Action, Applications, Molecular Biology, and Epidemiology of Bacteria Resistance. American Socjety for Microbiology. 2001, 65, 232 – 260.
 • 9. Schnappinger D., Hellen W.: Tetracyclines Antibiotic action, uptake, and resistance mechanism. Arch. Microbiol. 1996, 165, 359 – 369.
 • 10. Levy S.B.: Resistance to the tetracyclines. 1984, 191 – 240. in L.E. Bryan (ed.) Antimicrobial drug resistance. Academic Press, Orlando, Fla.
 • 11. Michalova, E., Novotna, P., Schlegelova, J.: Tetracyclines in veterinary medicine and bacterial resistance to them. Vet. Med. Czech. 2004, 49, 79–100.
 • 12. 524/70/EC. Council Directive of 23 November 1970 concerning additives infeeding – stuffs, Brussels, Belgium. Off. J. Eur. Commun., 1970,L270: 1–17.
 • 13. 2377/90/EC. Council Regulation (EEC) of 26 June 1990 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, Brussels, Belgium. Off. J. Eur. Commun.,1990, L224: 1–124.
 • 14. 96/23/EC. Council Directive of 29 April 1996 on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products and repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/ EEC and 91/664/EEC. Off. J. Eur. Commun., 1996, L125: 10–32.
 • 15. 657/2002/EC. Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results. Off. J. Eur. Commun., 2002, L221: 8–36.
 • 16. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 o paszach.
 • 17. Markakis P.K.: dtetramination of Tetracyclines in Animal Feeds in Presence of Other Drugs by Thin-Layer Chromatography and Microbiological Metod. J. AOAC Inetr. 1996, 79, 375 – 379.
 • 18. Martinez E., Shimoda W.: Liqiud chromatographic determination of epimerization of chlorotetracycline Residue to 4-epi-chlorotetracycline residue in animal feed using McIlvain’s buffer as eztractant. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1989, 72, 848 – 850.
 • 19. Martinez E., Shimoda W.: liqud chromatographic determination of tetracycline residue in animal feeds. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1988, 71, 477 – 480.
 • 20. Houglum J.E., Larson R.D.: Assay of chlorotetracycline in animal feeds by liquid chromatography with fluorescence detection. J. AOAC Inter. 1997, 80, 961 – 965.
 • 21. Grandos M., Encabo M., Compano R., Prat M.D.: Determination of tetracyclines in water samples using liquid chromatography with fluorimetric detection. Chromatographia. 2005, 61, 471 – 477.
 • 22. Patyra E., Kowalczyk E., Kwiatek K.: Determination of chlorotetracycline and doxycycline in medicated feedingstuffs by liquid chromatography. Bull. Vet. Inst. Pulawy. 2012, 56, 329 – 333.
 • 23. Caballero, R.D., Torre-Lapasio, R., Garcia-Alvarez-Coque, M.C., and Ramis-Ramos, G.: Rapid liquid determination of tetracyclines in animal feeds using a surfactant solution as mobile phase. Anal. Lett. 2002, 35, 687–705.
 • 24. Fiori J., Grassigli G., Filippi P., Gotti R., Cavirni V.: HPLC-DAD and LC-ESI-MS analysis of doxycycline and related impurities in doxipan mix, a medicated premix for incorporation in medicated feedsuffs. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2005, 37, 979 – 985.
 • 25. Tong J., Rao Q., Zhu K.,Jiang Z., Ding S.: Simultaneous determination of five tetracycline and macrolide antibiotics in feed using HPCE. J. Sep. Sci., 2009, 32, 4254 – 4260.
 • 26. Injac R., Minaric A., cjorjevic-Milic V., Karljikovic- Rajic K., Strukelij B.: Optimal conditions for detrmination of zinc bactiracin, polimixin B, oxytetracylin and sulfacetamide in animal feed by micellar elekctrokinetic capillary chromatography. Food Additives and Contamiants. 2008, 4, 424 – 431.
 • 27. Balizs G., Hewitt A.: Determination of veterinary drug residues by liquid chromatography and tandem mass spectrometry. Anal. Chim. Acta. 2003, 492, 105 – 1031.
 • 28. Stolker A.A., niesing W., Hogendoorn E.A., Versteegh J.F.M., Fuchs R., Brinkman U.A.Th.: Liquid chromatography with triple-quadrupole or quadrupole- time of flight mass spectrometry for screening and confirmation of residue of pharmaceuticals in water. Anal. Bioanal. Chem. 2004, 378, 955 – 963.
 • 29. Kishida K.: Qunatitation and confirmation of six sulonamides in meat by liquid chromatographymass spectrometry with photodiode array detection. Food Control. 2007, 18, 301.
 • 30. Caher-Pericas C., Maquieira A., Puchades R., Miralles J., Moreno A.: Multiresidue determination of antibiotics in feed and fish samples for food safety evaluation. Comparision of immunoassay vs LC-MS/MS. Food Control. 2011, 22, 993 – 999.
 • 31. Kaklamanos G., Vincent U., von Holst C. : Analysis of antimicrobial agents in pig feed by liquid chromatography coupled to orbitrap mass spectrometry. J. Chromatogr. 2013, 1293, 60 – 74.