twitter

image1 image1 image1 image1

Szacowanie energii metabolicznej pasz dla świń

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Celem pracy była ocena nowego równania regresji opracowanego przez badaczy niemieckich pozwalającego na oszacowanie energii metabolicznej EM mieszanek paszowych dla świń, na podstawie zawartości surowych składników pokarmowych i sprawdzenie czy równanie może być wykorzystane do oceny zgodności z deklaracją EM na etykiecie. Podano przykłady obliczeń EM na podstawie własnych wyników badań materiałów i mieszanek paszowych. Wstępne wyniki szacowania EM mieszanek paszowych dla świń, w oparciu o badania własne, wskazują na użyteczność równania regresji w oparciu o zawartości surowych składników pokarmowych i dostosowanie do celu jakim jest ocena zgodności EM z deklaracją. Niepewność oszacowania EM mieszanek paszowych dla świń, w oparciu o zawartości surowych składników pokarmowych, była niższa od dopuszczalnej tolerancji podanej w rozporządzeniu (UE) nr 939/2010 określonej na poziomie 5% w przypadku niedoboru. Celowym jest rozważenie uzupełnienia Zaleceń żywieniowych i wartości pokarmowej pasz dla świń (2014) poprzez włączenie  równania regresji do szacowania EM mieszanek paszowych dla świń, w oparciu o zawartości surowych składników pokarmowych.

Słowa kluczowe: pasze, świnie, energia metaboliczna, równania regresji, składniki strawne, składniki surowe.
 

An estimation of feed metabolizable energy for pigs

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka

National Research Institute of Animal Production National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The aim of the paper to evaluate of a new regression equation elaborated by German scientists  which allows to estimate the metabolisable energy ME of the compound feed for pigs on the basis of crude nutrient contents. Moreover, possibility of using mentioned equation for assessment declared ME of compound feed in the label was evaluated. The examples of ME calculations on the basis of our test results for feed materials and compound feeds were given.  Obtained results confirmed usefulness of the regression equation for ME estimation based on crude nutrient contents and its fit for purpose in the scope of  conformity assessment of ME with the label declaration. Uncertainties of the estimation of ME of compound feeds for pigs were lower than permitted tolerance given in the Commission regulation (EU) No 939/2010, stated at the level of up to 5% in the case of deficiency. The correction  of the Feeding recommendation for pigs and feed nutritive values (2014) should be taken into consideration by introduction of the mentioned equation, based on crude nutrients introduced, into the recommendation.

Key words:  feeds, pigs, metabolisable energy, regression equations, digestible nutrients, crudenutrients.
 

Piśmiennictwo

Bielecka G., Rubaj J., Korol W. 2010. Niepewność szacowania energii metabolicznej na podstawie równań regresji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 544, 147-154.     

Bornholdt U., Riewenherm G. 2010.  New energy prediction equation for compound feed for pigs. Feed magazine / Kraftfutter 9-10, 12-15.

Norma PN-EN ISO 12099:2012 Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału – Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni.

Normy Żywienia Świń 1993. Wyd. IFiŻZ, Jabłonna, 90 ss.

Raw Material Compendium. 1996. A compilation of worldwide data sources. Novus Europe S.A. Brussels, 541 ss.

RFES, 2003. Rostock Feed Evaluation System. Reference numbers of feed value and requirement on the base of net energy. W. Jentsch, A. Chudy, M. Bayer (Editors). FBN, WGL, Oscar Keller, Dummerstorf (Germany).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. Dz. Urz. UE, L54 z 26.2.2009.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz – Dz. Urz. UE L 229/1 z 1.9.2009.

Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).

Staudacher W. (red) (2008) Communications of the Committee for Requirement Standard of the Society of Nutrition Physiology. Prediction of  metabolisable energy of compound feed for pigs. Proc.  Soc. Nutr. Physiol. 17, 199-204.

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń. Praca zbiorowa pod redakcją: E.R. Grela i J. Skomiał. Jabłonna 2014.