twitter

image1 image1 image1 image1

Dodatki paszowe w produkcji zwierzęcej – wymagania i ocena. Feed additives in animal production – requirement and evaluation

Jolanta Rubaj, Waldemar  Korol, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 33-36

Słowa kluczowe: dodatki paszowe, wymagania, ocena.

Key words:  feed additives, requirements, evaluation.

 

Piśmiennictwo

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące dodatków paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt, OJ, L 268 z 18.10.2003

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91,  OJ L 189, 20.7.2007, p. 1–23

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,  OJ L 250, 18.9.2008, p. 1–84

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. OJ  L 229/1 z 13.07.2009.

Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych, OJ L 140/10 z 30.05.2002 r. z późn. zm.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. Dz. U. z dnia 12.08.2015, poz. 1141.

Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Gagucki M. (2015) Ocena jakości handlowej pasz – stan aktualny i wyzwania. Rozdział w monografii pt. „Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz  - Cz. II”, Pasze Przemysłowe, Nr 3/4, 59-65