twitter

image1 image1 image1 image1

Problemy związane z zanieczyszczeniem materiałów paszowych składnikami GMO

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

s. 12-16

Streszczenie. Tematyka stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) jest często poruszana w mediach, niestety najczęściej bez zachowania rzetelności przekazu. Wzbudza to niepotrzebne obawy i podważa zaufanie do bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia. Znakowanie żywności i pasz składających się, zawierających lub wytworzonych z GMO jest obowiązkowe w Unii Europejskiej, jeżeli zawartość GMO jest większa niż 0,9%. Natomiast występowanie GMO w paszach, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło nie może przekraczać poziomu 0,1%. Zastosowanie GMO w komercyjnych uprawach stale wzrasta. Elementem mającym zasadnicze znaczenie w stosowaniu GMO w żywieniu zwierząt jest import surowców paszowych, szczególnie tych niewystępujących dotąd w Polsce, jak np. śruty bawełniane, czy dodatków paszowych zawierających GMO. Obecność GMO jest najczęściej niezamierzona lub technicznie nieunikniona i pojawia się na etapie produkcji, skupu, magazynowania i wymiany handlowej.

Słowa kluczowe: pasze, genetycznie zmodyfikowane organizmy, GMO

 

The problems related to the contamination of feed materials with GMO ingredients

Zbigniew Sieradzki, Magorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute,

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. The subject of the use of genetically modified organisms (GMOs) is often raised in the media, unfortunately, most often without preserving the reliability of transmission. This raises unnecessary concerns and undermines confidence in the safety of food of animal origin. Labeling food and feed consisting of, containing or produced from GMOs is mandatory in the European Union, if the GMO content is greater than 0.9%. In contrast, the presence of GMO’s in feed for which an authorization procedure is pending or the authorization of which has expired may not exceed 0.1%. The use of GMOs in commercial farming rises. The element which is essential in the use of GMOs in animal nutrition is the import of feed material, especially those absent so far in Poland, eg., cotton meal, or feed additives containing GMOs. The presence of GMOs is usually unintentional or technically unavoidable and occurs during the production, purchase, storage and trade.

Key words: feed, genetically modified organisms, GMO.

 

Piśmiennictwo:

 A . Decade of EU-funded GMO research (2001-2010), dostępne na: http://bookshop.europa.eu/en/a-decade-of-eu-funded-gmo-research-2001-2010--pbKINA24473/

A. Nicolia, A. Manzo, F. Veronesi, D. Rosellini. An overview of the last 10 years of genetically engineered crop safety research, Critical Reviews in Biotechnology, 2014, 34 (1), 77-88.

C. Parisi, P. Tillie, E. Rodriguez-Cerezo. The global pipeline of GM crops out to 2020. Nature Biotechnology, 2016, 34 (1), 31-36.

James, C. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2015. ISAAA Brief 51. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/default.asp (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, Ithaca, NY, 2015).

Jochen Koester. Supplying Raw Materials for GM-free Animal Products. Understanding the detailed buyer needs when serving European feed compounders producing for “GM-free” claims. 2008. Dostępny na: http://www.ohnegentechnik.org/.

Rozporządzenie (WE) Nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. OJ, 2003, L 268, 1-23.

Rozporządzenie (WE) Nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. OJ, 2003, L 268, 24-28.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło. OJ, 2011, L 166,  9–15.

Sieradzki Z., Mazur M., Kwiatek K. Wybrane aspekty stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich i medycynie weterynaryjnej. Med. Weter. 2014, 70 (11), 663-668.

The Rapid Alert System for Food and Feed. Dostępny na: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity). Dz.U. 2014, poz. 398, 6-27.