twitter

image1 image1 image1 image1

Interpretacja wyników badań dodatków paszowych. Interpretation of feed additives test results

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Słowa kluczowe: dodatki paszowe, mikroelementy, witaminy, interpretacja wyników

Key words: feed additives, microelements, vitamins, test result interpretation

Odnośniki:

EURACHEM/CITAC (2007) Guide: use of uncertainty information on in compliance assessment, 1st ed.

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), ISO Geneva; also JCMG 100, 2008, Download at htpp://www.bipm.org/en/publications/guides/ gum

Ellison, SLR.; Williams A. (Eds), Eurachem/CITAC guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurements, 2012. Download at www.eurachem.org

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 (4) z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (Dz. Urz. UE L 277/4 z 21.10.2010).