twitter

image1 image1 image1 image1

Zawartość mikotoksyn w ziarnie kukurydzy. The content of mycotoxins in maize

Magdalena Twarużek, Robert Kosicki,  Jan Grajewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedra Fizjologii i Toksykologii

Słowa kluczowe: trichoteceny, zearalenon, ochratoksyna A, aflatoksyny, fumonizyny, kukurydza

Keywords: trichothecenes, zearalenone, ochratoxin A, aflatoxins, fumonisins, maize

Piśmiennictwo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. (Dz. Urz. WE L 364/5).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy. (Dz. Urz. WE L 255/14).

Zalecenie Komisji 2013/165/UE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obecności toksyn T-2 i HT-2 w zbożach i produktach zbożowych (Dz. Urz. WE L 91/12).

Zalecenie Komisji 2006/576/WE z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyny w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt (Dz. Urz. WE  L 229/7).