twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników urzędowej kontroli zanieczyszczeń pasz mikotoksynami w roku 2016. Official control of mycotoxins contamination in feed in 2016

Piotr Jedziniak

Zakład Farmakologii i Toksykologii,
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy.
Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mikotoksyn w żywności i paszach

Słowa kluczowe: mikotoksyny, pasze, deoksyniwalenol. zearalenon

Keywords: mycotoxins, feed, deoxynivalenol, zearalenone

Piśmiennictwo:

P. S. Steyn, „Mycotoxins, general view, chemistry and structure,” Toxicol. Lett., vol. 82–83, no. C, pp. 843–851, 1995.

A. Zinedine, J. M. Soriano, J. C. Moltó, and J. Maes, „Review on the toxicity, occurrence, metabolism, detoxification, regulations and intake of zearalenone: an oestrogenic mycotoxin.,” Food Chem. Toxicol., vol. 45, no. 1, pp. 1–18, Jan. 2007.

EFSA, „Deoxynivalenol in food and feed: occurrence and exposure,” EFSA J., vol. 11, no. 10, pp. 3379–3434, 2013.

G. Jard, T. Liboz, F. Mathieu,  a. Guyonvarc’h, and  a. Lebrihi, „Review of mycotoxin reduction in food and feed: from prevention in the field to detoxification by adsorption or transformation,” Food Addit. Contam. Part A, vol. 28, no. 11, pp. 1590–1609, 2011.

Główny Inspektorat Weterynarii, „Plan Urzędowej Kontroli Pasz,” 2016. [Online]. Available: http://old.wetgiw.gov.pl/files/4965_PUKP wersja 3 poprawiona z dnia 20 07 2016.pdf.

Komisja Europejska, „ZALECENIE KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt,” Dz. Urz. Kom. Eur., vol. 229, pp. 7–9, 2006.