twitter

image1 image1 image1 image1

Zanieczyszczenia pasz nie docelowych kokcydiostatykami – ocena i zarządzanie ryzykiem. Cross-contamination of non-target feeds with coccidiostats – risk analysis and management

 Małgorzata Olejnik

Zakład Farmakologii i Toksykologii,
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy

Słowa kluczowe: kokcydiostatyki, zanieczyszczenia krzyżowe pasz, zwierzęta niedocelowe, pozostałości

Keywords: coccidiostats, feed cross-contamination, non-target animals, residues

Piśmiennictwo

European Register of Feed Additives pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003. Bruksela 2015, edycja 236.

Krajowy program badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego. Warszawa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Olejnik M., Szprengier-Juszkiewicz T., Jedziniak P.: Wyniki Urzędowej Kontroli Pasz w zakresie oznaczania kokcydiostatyków. Pasze Przemysłowe 2013, 22, 40.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone. Dz. Urz. UE 2009, L40, 32-36.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości azotanu (III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z zanieczyszczenia krzyżowego oraz konsolidujące załączniki I i II do tej dyrektywy. Dz. Urz. UE 2011, L159, 7-24.