twitter

image1 image1 image1 image1

 

Ocena jakości handlowej pasz – nowe wyzwania . Evaluation of feed market quality – new challenges

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Słowa kluczowe: jakość handlowa pasz, ocena, nowe wyzwania

Key words:  feed market quality, evaluation, new challenges

Piśmiennictwo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/21/WE - Dziennik Urzędowy UE ((Dz. Urz. UE L 229/1.

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 035 , 08/02/2005 P. 0001 – 0022)

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2006 Nr 144 poz. 1045 z późn. zm.).

Rozporządzenie 882/2004/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004  roku w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. (Dz. Urz. UE L 165/1 z 30.04.2004)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1095 dotyczące zezwolenia na stosowanie związków cynku jako dodatków paszowych (Dz. Urz. UE L 182/7 z 7.7.2016)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 131/2014 dotyczące zezwolenia na stosowanie związków kobaltu jako dodatków paszowych (Dz. Urz. UE L 41/3 z 12.2.2014)

Raport EFSA-Q-2015-00435 – propozycja zmian w zakresie maksymalnych zawartości miedzi w mieszankach paszowych dla prosiąt.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/724 dotyczące autoryzacji substancji czynnych dodatków witaminy A w żywieniu wszystkich gatunków i grup użytkowych zwierząt (Dz. Urz. UE L115/25 z 6.5.2015).