twitter

image1 image1 image1 image1

Homogeniczność produktów paszowych –  wyniki badań i ocena. The homogeneity of feed products –  results of research and evaluation

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Słowa kluczowe: produkty paszowe, ocena, homogeniczność, metoda

Key words: feed products, evaluation, homogeneity, method

Literatura

Norma PN-ISO 6498. Pasze. Przygotowanie próbek do bada. 

Raport Techniczny Nordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.

Rozporządzenie Komisji  (UE)  nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz (Dz.U. L 197/1 z 20.07.2013 r.).