twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne zagadnienia związane z produkcją pasz w aspekcie kontroli stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Current issues related to feed production in terms of control of the use of genetically modified organisms

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Słowa kluczowe: pasze, soja, rzepak, GMO

Keywords: feed, soyben, rapeseed, GMOs

Piśmiennictwo:

Dzwonkowski W.: Analiza sytuacji na krajowym rynku pasz białkowych w kontekście ewentualnego zakazu stosowania materiałów paszowych GMO. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII (3), 47-52.

Jerzak M.A.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Projekt Wieloletni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. pt: „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji i systemu obrotu i wykorzystania w paszach” 2011-2015.

Krön M., Bittner U.: Danube Soya – Improving European GM-free soya supply for food and feed. OCL, 2015 (5), D509.

Materiały z konferencji z dnia 9 czerwca 2016 r. „Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich”, dostępne na stronie: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-zrodlach-bialka-w-zywieniu-zwierzat.