twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badań biegłości laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2016.

The evaluation of proficiency testing results of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs in 2016

Bielecka Grażyna

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

s. 85-91

Streszczenie. Oceniono wyniki badań biegłości (PT) organizowanych w 2016 r. z udziałem laboratoriów upoważnionych do badań pasz w ramach urzędowego nadzoru w zakresie podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych. Badano materiał paszowy (pszenica) i premiks paszowy. Precyzja badań oceniona na podstawie współczynnika Horwitza (HorRat, H) i wyniki badań były porównywalne do uzyskanych w latach poprzednich. Nie stwierdzono wzrostu liczby wyników niezadowalających i wątpliwych. Przedstawiono wybrane aspekty oceny statystycznej wyników zgodnie z wymaganiami normy ISO 15328.

Słowa kluczowe: pasze, badanie biegłości, podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne, ocena statystyczna

Summary. Results of proficiency testings (PT) organized in 2016 with participation of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals were evaluated. Feed material (wheat) and a feed premixture were tested.  The precision of PT, evaluated on the basis of the Horwitz’ ratio was similar to the precision obtained in the previous years. Number of questionable and unsatisfactory results did not increase in comparison with former results. Some aspects of statistical evaluation of results according to the ISO 15328 standards were presented.

Key words: feed, proficiency testing, basic nutrients, minerals, statistic evaluation

Odnośniki

Dokument PCA DAB-7. Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. Wydanie 10 z dnia 16.10.2013. Warszawa 2013.

 Europejskie Tabele Wartości Pokarmowej Pasz dla Drobiu. 1986. Beekbergen, The Netherlands

Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

PN-EN 16279 Pasze - Oznaczanie zawartości fluorku metodą elektrody jonoselektywnej (ISE) po wcześniejszym traktowaniu kwasem chlorowodorowym

Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)

Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).

Thompson, M.: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010 r.