twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ urządzeń rozdrabniających surowce paszowe na jakość produktu. Effect of a grinding feed material on product quality

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

s. 92-95

Streszczenie. Proces rozdrabniania surowców paszowych jest badany od szeregu lat i do chwili obecnej nie został do końca rozwiązany. Autorzy na bazie wyników z własnych badań i dostępnych informacji z realizowanych badań przez innych badaczy w tym temacie postanowili poszukać odpowiedzi na postawiony w temacie problem wpływu zastosowania różnych urządzeń rozdrabniających i technologii rozdrabniania na jakość gotowego produktu jakim jest mieszanka paszowa. Na podstawie przeanalizowania prezentowanych wyników stwierdzono, że głównymi czynnikami są: parametry chemiczne surowca, rodzaj użytego urządzenia rozdrabniającego i jego stan techniczny, oraz zastosowany układ technologiczny.

Słowa kluczowe: rozdrabniacze, technologie rozdrabniania

Summary. The grinding process of feed material is tested for several years and until now has not been fully resolved. The authors of the paper decided to present the problem of product quality according to the results of their own research and available information on ongoing studies by other researchers. The problem of product quality is in use of various grinding devices  and shredding technology. It was found that the main factors of product quality are: the chemical parameters of the raw material, the type of crushing device used and its technical condition and used technological system.

Key words: grinders, grinding technology

Literatura

Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Gondek E., Jakubczyk E. 2009. Wpływ struktury ziarna pszenicy na proces rozdrabniania. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2, 53 – 56.

Dziki D., Laskowski J. 2003. Wpływ cech geometrycznych ziarna pszenicy na właściwości mechaniczne i podatność na rozdrabnianie. Acta Agrophysica, 2(98), 4, 735-742.

Dziki D., Laskowski J. 2010. Study to analyze the influence of sprouting of the wheat grain on the grinding process. Journal of Food Engineering, 96, 562-567.

Grochowicz J. 1996: Technologia produkcji mieszanek paszowych. PWRiL, Warszawa.

Grochowicz J., Zawiślak K. 2012. Energooszczędne przetwarzanie ziarna kukurydzy. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 2/4, (2), 15-18.

Kusińska E., Zawiślak K., Sobczak P. 2008. Energy consumption of maize grain crushing depending on moisture content. TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. – OL PAN, 8, 129–134.

Kwiatkowski S.P., Zawiślak K., Sobczak P. 2012. Ocena procesu rozdrabniania jęczmienia rozdrabniaczami bijakowymi. Technica Agraria 11(3-4) 2012 65- 72.

Marks N., Sobol Z., Baran D. 2006. Wpływ wilgotności na energochłonność procesu rozdrabniania ziarna zbóż. Inżynieria Rolnicza, 3 (78), 281-288.

Mieszkalski L. 2002. Metoda wyznaczania strefy rozdrabniania rozdrabniacza z rowkowanymi walcami. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 20(1), 10-12.

Zawiślak K. 2001. Wpływ wilgotności surowca [ziarna] na energochłonność procesu rozdrabniania. Inżynieria Rolnicza, 2(22), 389-392.

Zawiślak K. 2006. Przetwarzanie ziarna kukurydzy na cele paszowe, WAR Lublin ISSN 0860-4355.

Zawiślak K., Sobczak P. 2013. Analiza procesu rozdrabniania zbóż paszowych. Pasze Przem. Nr 4,11-14.

Zawiślak K., Stadnik M. 2002. Wpływ elementów rozdrabniających na efekt rozdrabniania surowców ziarnistych. Inżynieria Rolnicza, 4(37), 365-371.

Zawiślak K., Stadnik M. 2003. Wpływ zastosowanych urządzeń rozdrabniających na właściwości fizyczne otrzymanych produktów w przemyśle paszowym. Acta Agrophysica, 1(82), 211-218.

Zdybel A., Gawłowski S., Laskowski J. 2011. Wpływ wilgotności na właściwości fizyczne i parametry procesu rozdrabniania ziarna pszenicy odmiany muszelka. Acta Agrophysica, 17(2), 421-431.