twitter

image1 image1 image1 image1

Interpretacja wyników badań dodatków paszowych. Interpretation of feed additives test results

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 96-100

Streszczenie. Większość metod badania dodatków paszowych pozwala na oznaczenie całkowitej zawartości składnika (mikroelementy, witaminy z grupy B, witamina E) podczas gdy producent deklaruje zwykle na etykiecie ilość dodaną. Aby nie popełnić błędu nadinterpretacji wyniku badania należy znać i rozumieć wymagania prawne i możliwości analityczne metody. W pracy podano przykłady interpretacji wyników badań dodatków paszowych w różnych produktach paszowych, mieszankach paszowych pełnoporcjowych, mieszankach uzupełniających i w premiksach.

Słowa kluczowe: dodatki paszowe, mikroelementy, witaminy, interpretacja wyniku badania

Summary. The majority of the methods of feed additives testing allow to determine total amount of the component (microelemts, vitamins of B group, vitamin E) but the producer declares only added values on the label. Thus to avoid misinterpretation, both law requirements and analytical method performance should be know. Examples of feed additives test result interpretation were given in the paper concerning different feed products, compound feeds, complementary feeds and premixtures were given in the paper.

Key words: feed additives, microelements, vitamins, test result interpretation

Odnośniki:

EURACHEM/CITAC (2007) Guide: use of uncertainty information on in compliance assessment, 1st ed.

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), ISO Geneva; also JCMG 100, 2008, Download at htpp://www.bipm.org/en/publications/guides/ gum

Ellison, SLR.; Williams A. (Eds), Eurachem/CITAC guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurements, 2012. Download at www.eurachem.org

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 (4) z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (Dz. Urz. UE L 277/4 z 21.10.2010).

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz Dz.U. 2007 nr 102 poz. 703  (obowiązuje do 31.08.2010 r.)

 Rozporządzenie (We) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 Sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w  żywieniu zwierząt.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/724 z dnia 5 maja 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie octanu retinylu, palmitynianu retinylu i propionianu retinylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt.

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1459/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia kilku dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych.

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych, należących do grupy pierwiastków śladowych.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1095 z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dwuwodnego octanu cynku, bezwodnego chlorku cynku, tlenku cynku, siedmiowodnego siarczanu cynku, jednowodnego siarczanu cynku, uwodnionego aminokwasowego chelatu cynku, chelatu cynku z hydrolizatami białkowymi, uwodnionego glicynowego chelatu cynku (w postaci stałej) i uwodnionego glicynowego chelatu cynku (w postaci płynnej) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1334/2003, (WE) nr 479/2006 i (UE) nr 335/2010 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 991/2012 i (UE) nr 636/2013

Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 601/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tetrahydratu octanu kobaltu(II), węglanu kobaltu(II), monohydratu wodorotlenku węglanu (2:3) kobaltu(II), heptahydratu siarczanu kobaltu(II) oraz powlekanego, granulowanego monohydratu wodorotlenku węglanu (2:3) kobaltu(II), jako dodatków paszowych

Dyrektywa Komisji (WE) nr  86/403/WE  (OJ  L 233, 20.8.1986)