twitter

image1 image1 image1 image1

Jakość i bezpieczeństwo pasz leczniczych stosowanych u zwierząt gospodarskich – kontrola laboratoryjna pasz leczniczych stosowanych w Polsce. Quality and safety of medicated feed used in food–producing animals – laboratory control of medicated feed used in Poland

Monika Przeniosło - Siwczyńska, Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Zakad Higieny Pasz, Pastwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

s. 9-14

Streszczenie. Pasze lecznicze są rodzajem paszy stosowanej u zwierząt gospodarskich, w szczególności u trzody chlewnej, rzadziej u drobiu, w leczeniu chorób bakteryjnych dotykających duże grupy zwierząt. Pasza lecznicza jest jednym ze sposobów podawania produktów leczniczych weterynaryjnych, które są włączane do paszy. Paszę leczniczą należy wytwarzać jedynie z wykorzystaniem dopuszczonych produktów leczniczych weterynaryjnych, a ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność produktu należy zapewnić kompatybilność wszystkich wykorzystanych związków. Dla produkcji bezpiecznej i skutecznej paszy leczniczej kluczowe jest również włączenie produktu leczniczego weterynaryjnego w sposób zapewniający homogeniczność. Aby zapewnić szczególnie rozważne stosowanie paszy leczniczej u zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności i tym samym przyczynić się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego, w kontekście zagrożeń związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, należy ograniczać niewłaściwe stosowanie pasz leczniczych oraz stosowanie ich w celach profilaktycznych. W związku z powyższym stosowane pasze lecznicze są objęte kontrolą laboratoryjną i badane w kierunku zawartości substancji czynnej i ich homogeniczności.a

Słowa kluczowe: pasze lecznicze, antybiotyki, antybiotykooporność, zanieczyszczenia krzyżowe, pasze niedocelowe

Summary. Medicated feed is a type of feed and one of the routes for the administration of veterinary medicinal products, which are incorporated into feed. Medicated feed should be manufactured only with authorised veterinary medicinal products and the compatibility of all compounds used should be ensured for the purpose of safety and efficacy of the product. Homogeneous incorporation of the veterinary medicinal product into the feed is also crucial for the manufacture of a safe and efficient medicated feed. In order to ensure a particularly prudent use of medicated feed for food-producing animals and therefore provide the basis for the assurance of a high level of protection of public health, taking into account risk posed by resistance to antimicrobials, it is appropriate to limit the improper use of medicated feed, especially preventive use. In order to ensure the safety of medicated feed, there is a necessity to control the content of active substances in medicated feed and their homogeneity.

Key words: medicated feed, antibiotics, antimicrobial resistance, cross-contamination, non-target feed

Piśmiennictwo

Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r.
w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the manufacture, placing on the market and use of medicated feed and repealing Council Directive 90/167/EEC.

Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Pasze lecznicze w medycynie weterynaryjnej – wybrane aspekty bezpieczeństwa i stosowania. Życie Weterynaryjne 2016, 91(11), 854-857.

Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Urzędowa kontrola jakości pasz leczniczych produkowanych w Polsce. Med. Weter. 2011, 67, 770-773.

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 20053 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. Nr 144, poz. 1045 z późniejszymi zmianami).

Wasak M.: Wskazania i obrót paszami leczniczymi we Francji. Weterynaria w Terenie 2010, 1, 64-65.

Wierzchosławski K.: Racjonalna antybiotykoterapia u trzody chlewnej. Weterynaria w Terenie 2013, 3, 8-12.

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej (DzU UE C 299/7 z 11.09.2015).