twitter

image1 image1 image1 image1

Badania biegłości w zakresie jakości mikrobiologicznej pasz – ocena kompetencji laboratoriów badawczych. Proficiency tests of microbiological quality of feed - assessment of laboratory competency

Nina Kozieł, Magdalena Goldsztejn, Elżbieta Kukier, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek

Zakad Higieny Pasz, Pastwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

s. 20-25

Streszczenie.  Celem badań biegłości było określenie kompetencji technicznych laboratoriów badawczych w zakresie wykrywania pałeczek z rodzaju Salmonella oraz oznaczania liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, drobnoustrojów i grzybów w paszach. Analizie poddano wyniki uzyskane w latach 2012 – 2016 w PT organizowanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. zanieczyszczeń mikrobiologicznych pasz, Zakład Higieny Pasz PIWet-PIB w Puławach. Uzyskane parametry oceny kompetencji laboratoriów badawczych w zakresie jakości mikrobiologicznej pasz wykazały wysokie kompetencje laboratoriów urzędowych oraz nieco niższe kompetencje laboratoriów komercyjnych w Polsce.

Słowa kluczowe: badania biegłości, pasza, Salmonella spp., Enterobacteriaceae, drobnoustroje, grzyby

Summary. The purpose of proficiency tests (PT) was to define the technical competency of analytical laboratories at detection of Salmonella spp. and enumeration of Enterobacteriaceae, microorganisms and fungi in feed. The results were obtained from 2012 to 2016 years and PT were organized by National Reference Laboratory for microbial contaminants of feed, Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, at National Veterinary Research Institute in Pulawy. The proficiency tests in the field of microbiological quality of feeds showed high competency of official analytical laboratories and slightly lower competency of private laboratories in Poland.

Key words: proficiency tests, feed, Salmonella spp., Enterobacteriaceae, microorganisms, fungi

Piśmiennictwo

Anonymous: Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej (International Vocabulary of Terms in Legal Metrology – VIM; OIML V 1, Edition 2013 (E/F) L).

Colditz I.G.: Effects of the immune system on metabolism: implications for production and disease resistance in livestock. Livest Prod Sci 2002, 3, 257-268.

Czerwiecki L., Czajkowska D., Witkowska-Gwiazdowska A.: On ochratoxin A and fungal flora in Polish cereals from conventional and ecological farms. Part 1: Occurrence of ochratoxin A and fungi in cereals in 1997. Food Additiv Contam 2002, 5, 470-477.

Davis M.A., Hancock D.D., Rice D.H., Call D.R., DiGiacomo R., Samadpour M., Besser T.E.: Feedstuffs as a vehicle of cattle exposure to Escherichia coli O157:H7 and Salmonella enterica. Vet Microbiol 2003, 95, 199-210.

European Food Safety Authority: Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Zearalenone as undesirable substance in animal feed. EFSA J 2004a, 73, 1-41.

European Food Safety Authority: Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed. EFSA J 2004b, 89, 1-35.

Hinton M.H.: Infections and intoxications associated with animal feed and forage which may present a hazard to human health. Vet J 2000, 159, 124-138.

 Jones F.T., Richardson K.E.: Salmonella in commercially manufactured  feeds. Poult Sci 2004, 83, 384-391.

Juszkiewicz T., Kozak A., Wiśniewska-Dmytrow H.: Skażenie mikotoksynami mieszanek paszowych i koncentratów w Polsce. Med Wet 1993, 6, 251-252.

Kelley T.R., Walker P.M.: Bacterial concentration reduction of food waste amended animal feed using a single-screw dry-extrusion process. Biores Tech 1999, 67, 247-253.

Kleuskens H.:. Hygiene of feed production process, mold inhibitors used in Holland. III Seminarium pt. Mikotoksyny w żywności, surowcach i paszach przemysłowych.  WSP Bydgoszcz, 1996.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2012/ZHS/05 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz. PIWet-PIB Puławy, 2012, 1-36.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2013/ZHS/02 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz. PIWet-PIB Puławy, 2013, 1-41.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2014/ZHS/03 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz. 2014, 1-43.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2015/ZHS/05 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz, PIWet-PIB, Puławy, 2015, 1-44.

Kukier E., Goldsztejn M., Bocian Ł., Kwiatek K. Sprawozdanie nr PIWet-PT2016/ZHS/06 z badań biegłości w zakresie badań mikrobiologicznych pasz, PIWet-PIB, Puławy, 2016, 1-42.

Lacey N.: Cereal grain. Fungi in cereal grains; their occurrence and water and temperature relationship, ed. J Chełkowski, Elsevier Science Publishers, 1991.

Larkin M.: Foodborne illnesses – a global concern. The Lancet Infectious Diseases 2004, 4, 250-251.

 Latała A., Nabrdalik M., Krzyśko-Łupicka T., Grata K.: Wpływ granulowania i ekspandowania na zanieczyszczenie mikrobiologiczne mieszanek paszowych. Med Wet 2000, 56, 308-311.

Miraglia M., Brera C., Cava E., Calfapietra F.R.: The evaluation of major sources of ochratoxin A (OA) intake through the analysis of OA in biological fluids in Italy. Rev Med Vet 1998, 149, 711-715.

Molenda J., Mazurkiewicz M.: Ocena mikrobiologiczna mieszanek przemysłowych dla kurcząt brojlerów. Med Wet 1983, 39, 45-48.

PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badań biegłości.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. 2012, poz. 480).

Thalmann A.: Veränderungen der Mikroflora von Futtermitteln bei der Lagerung. Landw Forschung 1971, 21, 58-65.