twitter

image1 image1 image1 image1

Produkcja pasz przemysłowych w Polsce w aspekcie stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.  Feed production in Poland in terms of control of the use of genetically modified organisms

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek

Zakad Higieny Pasz, Pastwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

s. 26-30

Streszczenie. Wydajna i racjonalna hodowla i chów zwierząt wymaga zastosowania odpowiednich pasz, szczególnie w produkcji wielkotowarowej, gdzie zastosowanie mają pasze przemysłowe. Odpowiedni bilans zawartości poszczególnych aminokwasów i wysoka zawartość białka jest miarą jakości surowca paszowego, szczególnie w przypadku tuczu zwierząt. Surowcem takim jest obecnie śruta sojowa, wyprodukowana głównie z roślin genetycznie zmodyfikowanych. Obserwowany w ostatnim czasie w naszym kraju trend wykorzystywania pasz wolnych od GMO i eksponowanie tego faktu klientom jako element wyższej jakości produktu ma lub będzie miał znaczące przełożenie na produkcję pasz w Polsce. Wymaga on zastosowania komponentów pasz wolnych od GMO, które niekiedy trudno jest pozyskać, jak w przypadku śruty sojowej. Zastąpienie śruty sojowej GM surowcem niemodyfikowanym wymaga zwiększenia podaży śrut sojowych bez GMO lub wykorzystania innych źródeł białka. Ten aspekt jest przyczyną zwiększenia uwagi na uprawę rodzimych roślin białkowych i większe wykorzystanie śrut rzepakowych. Wymaga to stworzenia korzystnych warunków do prowadzenia takich upraw i postępu w hodowli roślin wysokobiałkowych.

Słowa kluczowe: pasze, soja, rzepak, GMO

Summary. Efficient and rational breeding and rearing of animals requires the use of suitable feed, especially in large-scale production, where industrial feed is used. The appropriate balance of individual amino acids and high protein content is a measure of the quality of feed, especially in the case of animal fattening. This kind of material is currently soybean meal, mainly produced from genetically modified plants. Recently we observe in our country the trend of using GMO-free fodder and displaying this fact to customers as part of the higher quality of the product has or will have a significant impact on feed production in Poland. It requires the use of GMO-free feed ingredients which are sometimes difficult to obtain as in the case of soybean meal. Replacing GM soybean meal with unmodified raw materials requires an increase in the supply of non-GM soybean meal or the use of other protein sources. This aspect causes increased attention to the cultivation of native protein crops and increased use of rapeseed meal. This requires creating favorable conditions for carrying out such crops and advances in protein breeding.

Key words: feed, soybean, rapeseed, GMOs

Piśmiennictwo:

Dzwonkowski W.: Analiza sytuacji na krajowym rynku pasz białkowych w kontekście ewentualnego zakazu stosowania materiałów paszowych GMO. Roczniki naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII (3), 47-52.

Jerzak M.A.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Projekt Wieloletni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. pt: „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji i systemu obrotu i wykorzystania w paszach” 2011-2015.

 Krön M., Bittner U.: Danube Soya – Improving European GM-free soya supply for food and feed. OCL, 2015 (5), D509.

Materiały z konferencji z dnia 9 czerwca 2016 r. „Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich”, dostępne na stronie: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-zrodlach-bialka-w-zywieniu-zwierzat

Mazur M., Sieradzki Z., Król B., Kwiatek K.: Stosowanie rzepaku genetycznie zmodyfikowanego w żywieniu zwierząt gospodarskich w Polsce. Materiały Konferencyjne. Pasze Przemysłowe, 2017 (1), 54.

Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. OJ, 2003, L 268, 1-23.

Rozporządzenie 1830/2003/WE dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające Dyrektywę 2001/18/WE. OJ, 2003, L 268, 24-28.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło. OJ, 2013, L 197, 1-12.

Sieradzki Z., Mazur M., Król B., Kwiatek K.: Wyniki badań monitoringowych PIWet-PIB na obecność GMO w paszach w Polsce. Materiały Konferencyjne. Pasze Przemysłowe, 2017 (1), 53.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity). Dz. U. z 2017 r. poz.453, 1-23.