twitter

image1 image1 image1 image1

Termiczne procesy w produkcji pasz przemysłowych. Thermal processes in the production of feed

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych UP w Lublinie

s. 31-34

Streszczenie. W ocenie jakości mikrobiologicznej surowców paszowych znaczenie mają grupy drobnoustrojów pełniące rolę tzw. wskaźników higienicznych, do których należą liczba bakterii tlenowych, liczba grzybów, liczba Enterobacteriaceae. Wśród najczęściej stosowanych obróbek termicznych w paszach należy wymienić: tostowanie, kondycjonowanie, mikronizacja, granulowanie, ekstrudowanie. Poszczególne procesy różnią się pod względem zakresu temperatur i czasu ogrzewania. W wyniku czego w różnym stopniu wpływają na czystość mikrobiologiczną pasz.

Słowa kluczowe: obróbka termiczna, pasze, czystość mikrobiologiczna

Summary. The microbiological quality of feed raw materials are important groups of microorganisms act as so-called. hygienic indicators, which include the number of aerobic bacteria, fungi number, the number of Enterobacteriaceae. Among the most commonly used heat treatments in feed industry include: toasting, conditioning, micronization, granulating, extruding. The individual processes differ in terms of the range of temperature and heating time. As a result, different degrees of feed influence on the microbiological quality.

Key words: heat treatment, feed, microbiological quality

Literatura

Anklam E., Battaglia R.: Food analysis and consumer protection. Trends Food Sci. Tech. 2001, 12, 197-202.

Buraczewska L., Gdala J., Wasilewko J., Buraczewski S. 1998. Zawartość białka związanego z frakcją włókna (NDF) a strawność jelitowa u świń białka i pasz rzepakowych traktowanych termicznie. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XIX: 175-186.

Colditz I. G.: Effects of the immune system on metabolism: implications for production and disease resistance in livestock. Livest. Prod. Sci. 2002, 3, 257-268.

Elleuch E., Bedigian D., Roiseux O., Besbes S., Blecker Ch., Attia H.: Dietary fibre and fibre- rich by-products of food processing: Characterisation, technological functionality and commercial applications: A review. Food Chem., 2011, 124 (2), 411-421.

Hernández-Salazar M., Agama-Acevedo E., Sáyago-Ayerdi S.G., Tovar J., Bello-Pérez L.A.: Chemical composition and starch digestibility of tortillas prepared with non- conventional commercial nixtamalized maize flours. Int. J. Food Sci. Nutr., 2006, 57 (1-2), 143-150.

Kluczek J. P., Kojder A.: Mikotoksyny w zarysie. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno–Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 19-39, 90-103, 2000

Kiczorowska B., Andrejko D., Winiarska-Mieczan A., Smolińska W., Przystupa-Rusinek E.: Wpływ procesów termicznych na zmiany podstawowe składu chemicznego ziarna pszenicy. Żywność. Technologia. Jakość. 2015, 1 (98) 116-130

Mińkowski K. 1995/96. Optymalizacja parametrów obróbki śruty rzepakowej w tosterze pod kątem zachowania maksymalnej ilości lizyny dostępnej. Rocz. Inst. Przem. Mięs. i Tł. 32/33: 193-202.

Sadkowska-Todys M., Stefanoff P., Łabuńska E.: Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2003 roku. Przegl. Epidemiol. 2005, 59, 269-279.

 Stojceska V., Ainsworth P., Plunkett A., Ibanoglu S.: The advantage of sing extrusion processing for increasing dietary fibre level in gluten-free products. Food Chem., 2010, 121, 156-164.

Zawiślak K.: Wpływ nowoczesnych technik i technologii przetwarzania pasz na walory odżywcze i jakość zdrowotną. Pasze Przem. nr 11/12, 2004, 12-15

Žilić S.M., Božović I.N., Savić S., Šobajić S.: Heat processing of soybean kernel and its effect on lysine availability and protein solubility. Cent. Eur. J. Biol., 2006, 1(4), 572-583.

http://www.michel-sp.pl/.