twitter

image1 image1 image1 image1

Antybiotyki ß - laktamowe – ogólna charakterystyka, zastosowanie w paszach leczniczych oraz doskonalenie metody mikrobiologicznej oznaczania amoksycyliny w paszach leczniczych.

ß– lactam antibiotics - characteristics, application in medicated feed and improvement of microbiological method for the determination of amoxicillin in medicated feed

Beata Kozak, Maja Chyłek – Purchała,
Monika Przeniosło – Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

s. 35-43

Streszczenie. Antybiotyki ß – laktamowe obejmują dużą grupę chemioterapeutyków o bakteryjnym działaniu, w skład których wchodzą penicyliny, monobaktamy, cefalosporyny i karbapenemy. Antybiotyki ß – laktamowe są związkami o szerokim spektrum działania bakteriobójczego, zarówno wobec bakterii Gram-ujemnych, jak i Gram-dodatnich. W związku z tym znalazły szerokie zastosowanie w zwalczaniu chorób bakteryjnych u zwierząt gospodarskich, głównie trzody chlewnej i drobiu. Jedną z możliwych dróg podania antybiotyków, w tym ß-laktamów jest podanie doustne (w wodzie do picia, w paszach leczniczych). Przykładem antybiotyku ß – laktamowego jest amoksycylina, która stosowana jest w paszach leczniczych do zwalczania zakażeń wywołanych przez Streptococcus suis i Haemophilus parasuis u świń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości stosowanych pasz leczniczych prowadzone są badania w kierunku oznaczania zawartości substancji czynnej w paszach leczniczych oraz badania ich homogeniczności.

Słowa kluczowe: antybiotyki ß – laktamowe, pasze lecznicze, amoksycylina, metody mikrobiologiczne

Summary.ß  – lactam antibiotics are a class of broad-spectrum antibiotics which includes penicillins, monobactams, cephalosporins and carbapenems. ß  – lactams are indicated for the prevention and treatment of bacterial infections, they are active against Gram-positive and Gram-negative bacteria and they are found the application for the treatment of a variety of bacterial infections in food-producing animals, mainly in swine and poultry. Antibiotics, including ß – lactams can be administered per os via drinking water or feed when added for therapeutic purposes as medicated feed. Amoxicillin is ß  – lactam compound, which is used in medicated feed for the control of Streptococcus suis and Haemophilus parasuis infections in pigs. In order to ensure safety and proper quality of medicated feed, the laboratory control is conducted to check that proper concentration of the active substance and good homogeneity in medicated feed has been achieved.  

Key words: ß – lactams, medicated feed, amoxicillin, microbiological methods

Piśmiennictwo:

Bednarek D., Szymańska-Czerwińska M.: Antybiotyki i inne substancje antybakteryjne stosowane w paszach leczniczych. Życie Weterynaryjne 2006, 81(8), 558-561.

Bush K., Jakoby G.A., Medeiros A.A.: A funcional classification scheme for ß-lactamases and its correlation with molecular structure. Antimicrob. Agents Chemother 1995, 39, 1211-1233.

https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=88

Janiec W.: Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji. PZWL 2008

Kostowski W., Herman A.S.: Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. PZWL 2010

Krasucka D., Kowalski J.C.: Amoksycylina w leczeniu zwierząt. Lecznica dużych zwierząt 2009(4), 31-32.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik 4 (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2017, poz. 45)

Pomorska-Mól M.: Zasady racjonalnej antybiotykoterapii oraz charakterystyka antybiotyków ß-laktamowych. Antybiotykoterapia u świń cz.1. Lecznica dużych zwierząt 2014(2), 24-29.

Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Produkcja i stosowanie pasz leczniczych - wybrane aspekty. Życie  Weterynaryjne 2011, 86(8), 627-631.

Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Urzędowa kontrola jakości pasz leczniczych produkowanych w Polsce. Medycyna Wet. 2011,67,770-773.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Rzewuska M.: Antybiotykooporność Gram-ujemnych pałeczek wytwarzających beta-laktamazy. Życie Weterynaryjne 2009, 84(3), 199-205.