twitter

image1 image1 image1 image1

Wartość odżywcza białka mączki guar.

s. 2-5

Bielecka Grażyna, Korol Waldemar, Rubaj Jolanta

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  Oceniono wartość odżywczą białka mączki guar na podstawie badań 19 próbek w zakresie zawartości białka ogólnego i aminokwasów. Obliczono wskaźnik aminokwasu ograniczającego CS, wskaźnik aminokwasów niezbędnych EAAI i przewidywalną wartość wydajności wzrostowej białka PER. Zawartość białka ogólnego wyniosła 53,1 %. Aminokwasami ograniczającymi były metionina i cystyna. Przewidywane wskaźniki wydajności wzrostowej białka PER i wartości biologicznej białka BV wyniosły odpowiednio 1,65 i 60%.

Słowa kluczowe: mączka guar, aminokwasy, wartość odżywcza białka

Protein nutritive value of guar meal

Summary

On the basis of the testing of 19 samples of guar meal in the scope of crude protein and amino acids, nutritive value of guar meal protein was evaluated. There were calclulated indices like an index of amino acid CS-score, Essential Amino Acid Index EAAI, predictive value of protein efficiency ratio PER and biological value of protein BV. Mean crude protein content was 53,1%. Limited amino acids were methionine and cystine. Predictive PER and BV indeces amounted 1,65 and 60%, respectively.

Key words: guar meal, amino acids, protein nutritive value

1 Alsmeyer R.H., Cunningham A.D., Happich M.L. 1974. Eguations predict PER from amino acid analysis. Food Technol. 28, 34-38.  
2 Bielecka G., Rubaj J., Korol W. 2016. Ocena składu chemicznego i wartości odżywczej mączki guar. Materiały XLV Sesji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r., s. 230-231.  
3 Block R.J., Mitchwll H.H. 1945. The correlation of the amino acid compositions o proteins with their nutritive value. Nutr. Abstr. Rev.1946, 16, 249.  
4 Chawla, J. S.; Sikka, S. J. S.; Ichhponani, J. S..1986. Evaluation of toasted guar meal as protein supplement in the ration of growing pigs. Indian Veterinary Journal; 61(6), 505-508.  
5 FAO/WHO. 1991. Protein quality evaluation. Report of Joint FAO/WHO Expert Consultation. Food Nutr. 51, 4-8.  
6 Hidvgi M., Bks F. 1984. Mathematical modeling of protein quality from amino acid composition.Procedeedings of International Association of Cereal Chemistry. Symposium. AkademiaiKiadó. Budapest, 205-286.  
7 Lee J.T., Connor-Appleton S., Bailey C.A., Cartwright A.L. 2005. Effects of guar meal by-product with and without beta -mannanasehemicell on broiler performance. Poultry Science, 84, 1261-1267.  
8 Muhammad S., Fawwad A., Mansoor J., Shahbaz A. 2015. Effect of beta -mannanase on broiler’s performance. Scholarly Journal of Agricultural Sciences, 5(7), 237-246.  
9 Oser BL. 1951. Methods for the integrating essential amino acid content in the nutritional evaluation of protein. J Am Diet Assoc, 27, 396-402.  
10 Oser BL. 1959. Protein and Amino Acid Nutrition. New York: Albanese Academic Press; pp. 281–291  
11 Ramteke, D. A.; Kadam, M. M.; Gole, M. A.; Koli, D. S. 2014. Replacing soybean meal with roasted guar (Cyamopsistetragonoloba) korma in broiler chicken diet. Indian Journal of Poultry Science; 2014. 49(1), 115-117.  
12 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)  
13 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/2017 zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz. Urz. UE L 159/48 z 15.06.2017).  
14 Sara, A.; Bentea, M. I. 2015. The effects of guar meal on production performances in broiler chicken. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies, 72(2), 266-267.  
15 Siatka, K.; Sawa, A.. 2014. Śruta z guar (Cyamopsistetragonoloba) nowym żródłem białka dla krów mlecznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu - Biologia i Hodowla Zwierzat; 74(603):23-30.