twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego – wyniki badań biegłości

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Pastwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

s. 6-11

Streszczenie. Wybuch epidemii gąbczastej encefalopatii bydła przyczynił się do wprowadzenia ograniczenia stosowania oraz wymagań, które muszą spełniać materiały pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 zawartość zanieczyszczeń stałych w tłuszczach paszowych pochodzących od przeżuwaczy nie może przekraczać 0,15%. Badania w ramach krajowego planu kontroli wykonywane są w czterech laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, które uczestniczą w badaniach biegłości w celu sprawdzenia kompetencji. W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku (Runda 12) wszystkie laboratoria uzyskały wyniki zadowalające.

Słowa kluczowe: tłuszcz, zanieczyszczenia, badania biegłości

Determination of insoluble impurities in animal fats – results of proficiency test

Summary

The outbreak of bovine spongiform encephalopathy contributed to putting restriction of the use and the requirements which must be met by the materials of animal origin. In accordance with Commission Regulation (EU) No 142/2011 of solid impurities content in the fat of ruminant feed may not exceed 0.15%. Researches are carried out in four Regional Veterinary Laboratories that participate in proficiency test to verify competence. In a study conducted in 2016 (Round 12) all laboratories obtained satisfactory results.

Key words: fat, impurities, proficiency test

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego);  
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy;  
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (L 21/3, 24.01.2013).  
4 PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badań biegłości”.  
5 Krehbiel C.R., McCoy R.A., Stock R.A., Klopfenstein T.J., Shain D.H., Huffman R.P. „Influence of grain type, tallow level, and tallow feeding system on feedlot cattle performance” J. Anim. Sci. 73, 1995, 2916-2921.  
6 Taylor D.M., Woodgate S.L. “Rendering practices and innovation of transmissible spongiform encephalopathy agents” Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 22 (2003), 297-310.  
7 Olivier M.A., Guerrero L., Diaz I., Gispert M., Pla M., Blasco A. “The effect of fat-enrichment diets on the perirental and sensory characteristics of meat from rabbits” Meat Sci. 47 (1997), 95-103.  
8 Richards C.J., Stock R.A., Klopfenstein T.J., Shain D.H. “effect of wet corn gluten feed, supplemental protein, and tallow on steer finishing performance” J. Anim. Sci. 76 (1998), 421-428.  
9 Woodgate S., van der Veen J. “The role of fat processing and rendering in the European Union animal production industry” Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 8 (2004), 283-294.