twitter

image1 image1 image1 image1

Czy pastwisko może być wystarczającym źródłem pokarmu dla koni? Rola dodatków paszowych w zbilansowanym żywieniu koni

Michał Pluta1), Zbigniew Osiński2)

1)Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13.

2)Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

s. 12-17

Streszczenie.Konie muszą mieć zrównoważoną dietę, która zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze w odpowiedniej proporcji i ilości. W dużym stopniu zdrowie koni zależy od sposobu i ilości dostarczanych składników odżywczych poprzez odpowiednie zarządzanie karmieniem tych zwierząt. Dla zapewnienia odpowiedniego dobrostanu koni jest bardziej odpowiednie i ekonomiczne, aby zapewnić dobrą jakość paszy oraz odpowiednio zarządzać pastwiskami. Następnie należy uzupełniać racje paszy koncentratami i minerałami w miarę potrzeb. W tym artykule przedstawiono sposoby podejścia do karmienia koni i suplementacji różnych rodzajów pasz. Niedobór składników odżywczych u koni może spowodować spowolnienie wzrostu, ogólne osłabienie zwierzęcia, osłabienie aktywności lub doprowadzić do złej kondycji organizm konia. Zawartość poszczególnych minerałów w diecie koni zależy od rodzaju pastwiska, sezonu, jakości paszy i gatunków roślin wchodzących w skład diety. W artykule opisano przykładowe dodatki paszowe oraz poziomy zawartości w nich makro- i mikroelementów.

Słowa kluczowe: żywienie koni, praktyki żywieniowe, dodatki paszowe, pastwiska

Can a pasture be a sufficient source of feed for horses? The role of feed additives in the balanced nutrition of horses

Summary

A horses must have a balanced diet, which includes all the essential nutrients in the proper proportion and total amount. Much of a horse’s health depends on the way in which nutrients are delivered and the feeding management. It is more economical and better for the health of the horse to have feed of a good quality and properly manage the pasture. Then supplement the forage feed ration with concentrates and minerals as it is necessary. In this article we presented the approaches to management of feeding of horses and supplementation different types of feed. A deficiency of nutrient in horses may cause slow growth, sluggish activity, and general weakness or unthrifty condition. Minerals content of a horse’s diet is determined by the pasture and season, the quality of feed, and the proportion of plant species in the diet. In this article we described an examples of feed additives, and levels of macro and micro minerals.

Keywords: feeding horses, feeding practices, feed additives,  pastures

1 Brzóska F., Strzetelski J.A., Borowiec F., Jamroz D.: Zalecenia Żywieniowe dla Koni i Tabele Wartości Pokarmowej Pasz. Fundacja Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy. Kraków 2015.  
2 Chrzanowski Sz.; Żywienie koni. Wydawnictwo „Wieś Jutra” 2014.  
3 Fiedorowicz G., Łojek J., Clausem E.: Nowoczesne technologie utrzymania koni (cz. I). Przegląd Hodowlany PTZ, 10/2004, 21-25. 2004.  
4 INRA.: Alimentation des chevaux. Tables des appots alimentaries. ed W. Martin-Rosset. Paris. 2011.  
5 Jamroz D., pod redakcją.: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo – Paszoznawstwo. Tom 3. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.  
6 Lewandowski L., Lewicka M., Janowicz P.: Zarys dietetyki weterynaryjnej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 2000.  
7 Meyer H., Coenen M.: Żywienie koni. PWRiL, Warszawa. 2009.  
8 Pilliner S.: Praktyczne żywienie koni i kuców. SIMA WLW, Warszawa 2008.  
9 Pluta M., Osiński Z.: Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb żywieniowych koni na podstawowe składniki pokarmowe przy stosowaniu tradycyjnych pasz pobieranych przez zwierzęta w systemie ad libitum (do woli). Pasze Przemysłowe. XXV, 1. 19-24, 2016.  
10 Różewicz M.: Pastwisko – źródło wartościowej i taniej paszy dla koni. PZHK Hodowca i Jeździec. XIV, 3 (50), 97-102, 2016.  
11 Szulc T., pod redakcją.: Chów i hodowla zwierząt. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 2005.  
12 Westendorf M. L., Wohlt J. E.: Brewing by-products: their use as animal feeds.Vet Clin North Am Food Anim Pract. 18(2), 233-252, 2002.