twitter

image1 image1 image1 image1

Dobre praktyki w produkcji pierwotnej

Kukier Elżbieta, Goldsztejn Magdalena, Kozieł Nina, Kwiatek Krzysztof

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

s. 18-24

Streszczenie. Istotnym elementem strategii mającej na celu produkcję bezpiecznej żywności jest stosowanie dobrych praktyk w obszarze produkcji pierwotnej. Dobre praktyki to działania stosowane w celu doskonalenia standardów prowadzonej działalności, oparte o wiedzę i doświadczenie zdobyte przez innych. W rolnictwie dotyczą one troski o zdrowie zwierząt, stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych, żywienia zwierząt, środowiska i infrastruktury gospodarstwa, sprzedaży zwierząt i ich produktów, jak również ogólnego zarządzania gospodarstwem.

Słowa kluczowe: jedno zdrowie, dobre praktyki, produkcja pierwotna.

Good practice in primary production

Summary

The strategy of safe food production includes use of good practices in primary production. Good practices mean finding and using the best ways of working to improve the quality of the business. Applying good practices means learning from and through the experience of others. In agriculture good practices involve both animal health care, use of veterinary medicines and biologicals, animal nutrition, farm environment and infrastructure, sale of animals and their products as well as general farm management.

Keywords: one health, good practice, primary production

1 Anonymous: Guide to good farming practice for animal production food safety. Scientific and Technical Review. World Organisation for Animal Health 2006, 25(2), 823-836.  
2 Anonymous: Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych (OSN) na azotany pochodzenia rolniczego. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Brwinów, 2015.  
2 Anonymous: Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych (OSN) na azotany pochodzenia rolniczego. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Brwinów, 2015.  
3 Felder R.M.: How to improve teaching quality. Quality Management Journal, 1999, 6(2), 9-21.  
3 Felder R.M.: How to improve teaching quality. Quality Management Journal, 1999, 6(2), 9-21.  
4 Cobb S.P., Hogg R.A., Challoner D.J.: Suspected botulism in dairy cows and its implication for the safety of human food. Vet Rec 2002, 150, 5-8.  
4 Cobb S.P., Hogg R.A., Challoner D.J.: Suspected botulism in dairy cows and its implication for the safety of human food. Vet Rec 2002, 150, 5-8.  
5 Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa.  
5 Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa.  
6 Pejsak Z., Truszczyński M.: Bioasekuracja – podstawowy sposób ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi. Życie Wet 2017a, 92(6), 427-430.  
6 Pejsak Z., Truszczyński M.: Bioasekuracja – podstawowy sposób ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi. Życie Wet 2017a, 92(6), 427-430.  
7 Pejsak Z., Woźniakowski G.: Przeciwdziałanie szerzeniu się ASF ze szczególnym uwzględnieniem roli zakładów utylizacyjnych. Życie Wet 2017b, 92(11), 804-808.  
7 Pejsak Z., Woźniakowski G.: Przeciwdziałanie szerzeniu się ASF ze szczególnym uwzględnieniem roli zakładów utylizacyjnych. Życie Wet 2017b, 92(11), 804-808.  
8 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.  
8 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.  
9 Souillard R., Le Maréchal C., Ballanb V., Mahéc F., Chemalyb M., Le Bouquin S.: A bovine botulism outbreak associated with a suspected cross-contamination from a poultry farm. Vet Microbiol 2017, 208, 212-216.  
9 Souillard R., Le Maréchal C., Ballanb V., Mahéc F., Chemalyb M., Le Bouquin S.: A bovine botulism outbreak associated with a suspected cross-contamination from a poultry farm. Vet Microbiol 2017, 208, 212-216.  
10 Śmietanka K., Niemczuk K., Świętoń E., Niemczuk P.: Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5 w Europie i Polsce w latach 2016 i 2017 – aktualna sytuacja, zwalczanie i ocena ryzyka. Życie Wet. 2017, 92(7), 481-487.  
10 Śmietanka K., Niemczuk K., Świętoń E., Niemczuk P.: Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5 w Europie i Polsce w latach 2016 i 2017 – aktualna sytuacja, zwalczanie i ocena ryzyka. Życie Wet. 2017, 92(7), 481-487.  
11 Livesey C.T., Sharpe R.T., Hogg R.A.: Recent association of cattle botulism with poultry litter. Vet Rec 2004, 154, 734-735.  
11 Livesey C.T., Sharpe R.T., Hogg R.A.: Recent association of cattle botulism with poultry litter. Vet Rec 2004, 154, 734-735.  
12 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.  
12 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.  
13 www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/poultry/spreadingofpoultrylitteronland/  
13 www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/poultry/spreadingofpoultrylitteronland/