twitter

image1 image1 image1 image1

Badania biegłości (PT) w ocenie parametrów pracy wagosuszarki

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

s. 25-29

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki analizy wilgotności mieszanek i materiałów paszowych przeprowadzonych za pomocą wagosuszarki. Poszukiwano odpowiednich nastaw aparatu (profile pracy i temperatura suszenia) dla określenia tego parametru w zróżnicowanych pod względem właściwości fizycznych i chemicznych obiektach badań. Jako wartość odniesienia przyjmowano wartość wilgotności określaną metodą standardową w badaniach biegłości organizowanych przez stowarzyszenie BIPEA z Francji.  Najkorzystniejsze efekty, ocena zadowalająca przy najmniejszej wartości współczynnika z,  w ocenianych próbkach uzyskano dla profilu suszenia standardowego w temperaturze 105 oC.

Słowa kluczowe: pasze, wilgotność, badanie metodą wagową, wagosuszarka

Proficiency testing (PT) in evaluation of parameters of the moisture analyzer

Summary

The results of moisture analysis of feed mixtures and feed materials carried out using moisture analyzer were presented. The required settings (working profiles and drying temperature) were determined to determine this parameter under varying  of physical and chemical properties of the test objects. The reference value was assumed to be the moisture content determined by the standard method in the proficiency tests organized by the BIPEA – provider of proficiency testing programs from France. The best results, satisfactory at the smallest z-score, in the samples were obtained for the standard drying profile at 105 oC

Key words: feedingstuffs, moisture, testing gravimetric method, moisture analyzer

       
1 Interlaboratory comparisons report. Bipea, 2016 - 2017  
2 Norma PN-ISO 6498. Pasze. Przygotowanie próbek do badań.  
3 Norma PN-ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badań biegłości.  
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. Dziennik Urzędowy UE L 54/1 z 26.2.2009.  
5 www.radwag.com.pl.