twitter

image1 image1 image1 image1

Wykorzystanie wyników badań biegłości do sprawdzenia obciążenia i niepewności pomiaru w zakresie podstawowych składników pokarmowych w paszach

Bielecka Grażyna

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 46-49

Streszczenie.  Wykorzystano wyniki badań biegłości (PT) w latach 2004-2017 do obliczenia obciążenia i standardowej niepewności złożonej metod badawczych w zakresie podstawowych składników pokarmowych (białko ogólne, popiół surowy, tłuszcz surowy, włókno surowe, skrobia i cukry) w paszach, przy zastosowaniu podejścia doświadczalnego międzylaboratoryjnego. Oceniono niepewność w oparciu o odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjną i obciążenie obliczone z wyników PT wg Raportu Technicznego Eurolab TR nr 1/2007 i Raportu Technicznego Nordtest TR 537. Różnice pomiędzy wynikami badania obciążenia i niepewności pomiarów, obliczone wg powyższych podejść, nie przekraczały 0,15% wartości bezwzględnych obciążenia i standardowych niepewności złożonych w przypadku mieszanek paszowych oraz 0,20% w przypadku materiałów paszowych. Niepewności rozszerzone obliczone wg GUM dla włókna, tłuszczu i cukrów w mieszankach paszowych były niższe ponad dwukrotnie od obliczonych na podstawie wyników PT.

Słowa kluczowe: pasze, badania biegłości, podstawowe składniki pokarmowe, obciążenie, niepewność

Using proficiency testing results for checking bias and uncertainty measurement in the scope of basic nutrients in feedingstuffs

Summary

Results of proficiency testings (PT) organized in the years 2013-2015 in the scope of basic nutrients (crude protein, crude ash, crude fat, crude fiber, starch and sugar) in feedingstuffs were used for calculation bias and standard combined uncertainty by an experimental interlaboratory approach. The uncertainty was evaluated on the base of within-laboratory reproducibility and bias calculated according to the Eurolab TR  No 1/2007 and the  Nordtest TR No 537. Differences between bias and uncertainty results, calculated according to mentioned approaches, were no higher than 0.15% of absolute values of bias and standard combined uncertainty in the case of feed mixtures and 0.20% in the case of feed materials. Expanded uncertainties calculated by GUM for fiber, fat and sugar in feed mixtures were about twice higher than those calculated on the basis PT results.

Key words: feedingstuffs, proficiency testing, basic nutrients, bias, uncertainty

1 Ellison S.L.R., Williams A. (Eds) Eurachem/CITAC guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurements, Third edition, (2012) ISBN 978-0-948926-30-3. Available from www.eurachem.org.  
2 EUROLAB Technical Report 1/2007. Measurement uncertainty revisited: Alternative approaches to uncertainty evaluation, Eurolab, Paris 2007. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 1/48/2007.  
3 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). 1993. Wydanie PL: Wyraanie niepewnoci pomiaru. Przewodnik. Wyd. Gówny Urzd Miar, Warszawa 1999.  
4 Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.  
5 Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.  
6 International Standard ISO 11352:2012. Water quality – Estimation of measurement uncertainty based on validation and quality control data.  
7 Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyski S., Reszko-Zygmunt J., Dobrowolski R. (2017). Criteria for using proficiency test results for estimation of measurement uncertainty - feed analysis example: Accreditation and Quality Assurance. 22:83-89, on line DOI: 10.1007/s00769-017-1252-1.  
8 Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.  
9 Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości. 1 Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons 11 Przewodnik ISO/IEC 43-1:1997. Badania biegłości poprzez porównania midzylaboratoryjne. Cz 1. Projektowanie i realizacja programów badania biegłości. PKN Warszawa 2004