twitter

image1 image1 image1 image1

Wartość paszowa jęczmienia

Danuta Leszczyńska1,  Kazimierz Noworolnik1, Anna Kocira2

1Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

2Instytut Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie

s. 54-58

Streszczenie.  W Polsce jęczmień ma duże znaczenie gospodarcze, jest wykorzystywany w żywieniu  zwierząt i ludzi oraz w przetwórstwie przemysłowym. W badaniach określono wpływ warunków siedliskowych i agrotechnicznych na plonowanie i wybrane cechy jakościowe ziarna  jęczmienia w technologiach produkcji. Ziarno jęczmienia nieoplewionego w porównaniu z jęczmieniem oplewionym, zawiera więcej białka i tłuszczu. Charakteryzuje się także niższą zawartością włókna surowego, dzięki temu ziarno można wykorzystywać w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dokonano oceny przydatności jęczmienia do uprawy w zasiewach mieszanych.

Słowa kluczowe  jęczmień jary, plon, wartość paszowa, intensywność technologii produkcji, czynniki agrotechniczne

Fodder value of barley

Summary

In Poland, barley is of great economic importance, as it is used in human and animal nutrition and in industrial processing. The study involved determining the effect of habitat conditions and agricultural practices on the yields and selected quality properties of naked forms of barley in comparison with the husked (traditional). Naked barley grains have higher protein and fat contents as compared to the husked forms. They also have a lower content of crude fiber, therefore the grains can be used in the feeding of pigs and poultry.

Key words: spring barley, yield, fodder value, intensity of production technology, agrotechnical factors

1.       Leszczyńska D., Sułek A., Nieróbca P.: Ocena ekonomiczna technologii produkcji jęczmienia jarego o różnym poziomie intensywności”. Roczniki Naukowe SERIA, 2016, 18(5): 131-135.

2.       Leszczyńska D., Noworolnik K., Brzóska F.: Uprawa jęczmienia ozimego na cele pastewne. Instr. upowsz. IUNG-PIB Puławy, 2008, ss. 54.

3.       Liszewski M.: Wpływ przedplonu na plonowanie jęczmienia jarego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 1998, 347:235-242.

4.       Noworolnik K.: Plonowanie i jakość ziarna odmian jęczmienia jarego w zależności od dawki azotu. Fragm. Agron. 2013, 30(3): 123-131.

5.       Noworolnik K., Leszczyńska D.: Plon ziarna i białka jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego w różnych warunkach siedliska w zależności od gęstości siewu. Pam. Pu., 2004, 138: 117-123.

6.       Noworolnik K., Leszczyńska D.: Przydatność nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia i owsa do uprawy w zasiewach mieszanych. Pam. Pu., 2004, 138: 109-116.

7.       Noworolnik K., Leszczyńska D.: Integrowana technologia uprawy mieszanin odmian jęczmienia jarego na cele paszowe i na kaszę. Instrukcja wdrożeniowa. IUNG-PIB Puławy. 2016, 236, ss. 19

8.       Noworolnik K., Leszczyńska D, Brzóska F.: Uprawa międzygatunkowych jarych mieszanek zbożowych na paszę. Instr. upowsz., IUNG-PIB Puławy, 2010, 177, ss 28.

9.       Noworolnik K., Leszczyńska D., Dworakowski T., Sułek A. 2009. Wpływ odmiany i nawożenia azotem na plonowanie jęczmienia ozimego. Fragm. Agron. 1(29): 89-95.

10.   Praca zbiorowa: Lista opisowa odmian. Rośliny zbożowe. 2014, COBORU, ss. 174.

11.   Praca zbiorowa pod red. H. Gąsiorowskiego: Jęczmień – chemia i technologia. PWRL, Warszawa, 1997, ss.282.

12.   Praca zbiorowa pod redakcją  Mrówczyński M. i Korbas M. Integrowana produkcja jęczmienia ozimego i jarego. IOR Poznań, 2010, ss. 140.

13.   Szempliński W. (red.). Rośliny Rolnicze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2012: 1-470.

14.   Yalçin E., Çelik S., Akar T., Sayim I., Köksel H.: Effects of genotype and environment on b-glucan and dietary fiber contents of hull-less barleys grown in Turkey. Food Chem. 2007, 101: 171-176.

15.   Żuk – Gołaszewska K.: Produkcyjność i produktywność jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) uprawianego w różnych warunkach agrotechniki. Rozprawy i monografie, 2008, ss. 110.