twitter

image1 image1 image1 image1

Nowe tolerancje dla składników analitycznych deklarowanych na etykiecie

s. 2 -6

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński, Jolanta Rubaj
 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  Wprowadzono zmiany dopuszczalnych tolerancji składników analitycznych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2279, polegające na zwiększeniu tolerancji większości składników analitycznych. Korzystne jest  zwłaszcza  zwiększenie dopuszczalnych tolerancji dla składników mineralnych, przy zawartościach wyższych od 5%, z 1,0% (m/m) do 1,5% (m/m). Umożliwi to właściwą kontrolę deklaracji przy wysokich zawartościach tych składników w materiałach i mieszankach paszowych, np. wapnia na poziomie 20-30%.

Słowa kluczowe: pasze, składniki analityczne, dopuszczalne tolerancje, nowa regulacja, ocena

 

New tolerances for analytical constituents declared on the label

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński, Jolanta Rubaj

National Research Institute of Animal Production, Department of Laboratory Analytic,

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. Changes of permitted tolerances of analytical constituents,  shown in the regulation Commission (EU) 2017/2279,  consisting in increasing the tolerances of some constituents were introduced. Proposed changes of the enlargement of  permitted tolerances for minerals, for the levels > 5% (m/m),  from 1.0% (m/m) to 1.5% (m/m) should be supported in particular.  It enables proper declarations control at high levels of minerals in feed materials and feed mixtures, e.g. calcium at the level of 20 - 30%.

Key words: animal feeds, analytical constituents, permitted tolerances, new regulation, evaluation

Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. OJ  L 229/1 z 13.07.2009.
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5. OJ  L 277/4 z 21.10.2010.
 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz  (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz. Urz. UE L 328/3 z 12.12.2017).
 5. EA-04/16 (2007).  Wytyczne EA (European Acreditation) dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007. www.pca.gov.pl.
 6.  Schönherr J., Danier J. 2011. Überarbeitung der Analysenspielräume fortgesetzt – nachvollziehbar and aktuell. Kraftfutter 94 (3-4), 34-44.
 7.  Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S. 2011. Ocena dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych pasz i dodatków paszowych.  Rozdział w monografii pt. „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania - Cz. II”, Pasze Przemysłowe, nr 2, 52-55.
 8. VDLUFA Method Book Volume III, The chemical analysis of feedstuffs, 3. Edition 1976, 8. Suppl 2012. Analytical tolerances. 32.1. VDLUFA-Publisher, Darmstadt, 2012.
 9. Permissible deviations in the interlaboratory tests. Departamental Order No: 43/2003 (IV.26) FVM, Annex 15, Ministry of Agriculture, Hungary 2003.
 10. Raport Techniczny Nordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.
 11. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. 2017. Spójny system szacowania niepewności wyników badań w zakresie jakości handlowej pasz na potrzeby urzędowej kontroli. Pasze Przemysłowe, nr 3/4, 59-64

Artykuł w całości