twitter

image1 image1 image1 image1

Szacowanie niepewności pomiarów wybranych składników i dodatków paszowych w premiksach paszowych na podstawie wyników badań biegłości

s. 7 - 11

Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  W pracy przedstawiono sposób wykorzystania wyników badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC) z udziałem laboratoriów upoważnionych do badań w ramach urzędowej kontroli jakości handlowej pasz do szacowania niepewności pomiaru wybranych składników pokarmowych, makroelementów, mikroelementów, witamin A i E i fluoru w premiksach paszowych.  Rozszerzone niepewności pomiarów były obliczane na podstawie odchyleń standardowych z PTs (U = 2 x SDPT), zgodnie z wytycznymi EA-04/16. Do obliczeń niepewności wykorzystano tylko wyniki PT/ILC spełniające wymagane kryteria w zakresie precyzji pomiarów, wyrażone współczynnikiem Horwitza (HorRat, H;  0,5<H<2). Oszacowane niepewności mogą być wykorzystane jako dopuszczalne niepewności metod (tolerancje analityczne) i wskazanie dla laboratoriów upoważnionych do badań parametrów jakości handlowej pasz w ramach urzędowego nadzoru, aby nie przekraczały podanych wartości.

Słowa kluczowe  badania biegłości, składniki pokarmowe, dodatki paszowe, niepewność, premiksy

 

The evaluation of  measurement uncertainty of some nutrients and feed additives in premixtures on the basis of the proficiency testing results

Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production,  Department of  Laboratory Analytic, National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. A way of using the results of proficiency testings (PTs) and interlaboratory comparisons (ILC) organized with native feed control laboratories in the scope of feed market quality for estimation of the uncertainty measurement of some feed nutrients, macroelements, microelements, vitamins A and E and fluorine in premixtures was presented in the paper. Expanded uncertainties were calculated on the basis of standard deviations SDPT from PTs  (U = 2 x SDPT), in accordance with the document EA-04/16. Only results taken from PT/ILC complied Horwitz’ precision criteria  (HorRat, H;  0,5<H<2) were used for estimation. Estimated uncertainties can be used as permitted values (analytical tolerances) and - in the scope of feed market quality - as instructions for official control laboratories on border values which must not be exceeded.

Key words:  proficiency testing, nutrients, feed additives, uncertainty, premixtures

Odnośniki

 1. Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109
 2. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2017. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 3. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości
 4. Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons
 5. Permissible deviations in the interlaboratory tests. Departamental order No: 43/2003 (IV.26) FVM, Annex 15, Ministry of Agriculture, Hungary 2003.
 6.  Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):
 7.  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 (4) z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (Dz. Urz. UE L 277/4 z 21.10.2010).
 9. Schönherr J., Danier J. (2011). Review of VDLUFA analysis tolerances continued. Kraftfutter, 3-4/2011, 34-44.
 10. Wytyczne EA-04/16 dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. PCA 2007.  www.pca.gov.pl
 11. VDLUFA Method Book Volume III, The chemical analysis of feedstuffs, 3. Edition 1976, incl. 1-8 Supplemental Issue 1983/1988/1993/1997/2004/2006/2007/2012, 2190 S., ISBN 978-3-941273-04-7.

Artykuł w całości