twitter

image1 image1 image1 image1

Czynniki wpływające na stan BHP w wytwórni pasz

s. 12 - 16

Marian Panasiewicz, Paweł Sobczak, Kazimierz Zawiślak, Jacek Mazur

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Streszczenie.  Na każdym etapie w linii produkcji pasz przemysłowych występują maszyny i urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracownika. Związane jest to m.in. z ruchomymi elementami roboczymi maszyn oraz czynnikami środowiskowymi, takimi jak zapylenie, hałas. Stosowanie podstawowych zasad BHP związanych ze środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej (odzież, systemy wentylacji) zapewniają bezpieczną pracę na stanowiskach pracy.

Słowa kluczowe: BHP, zagrożenia zdrowotne, produkcja pasz

 

Factors affecting OHS at the feed factory

Marian Panasiewicz,  Paweł Sobczak,  Kazimierz Zawiślak, Jacek Mazur

The University of Life Sciences,  Faculty of Production Engineering

Summary. There are many machines and devices that may pose a threat to the health of the employee at every stage in the production line of industrial feeds. It is related to, among others with moving machine working elements and environmental factors such as dust, noise. The application of basic OHS rules related to personal and collective protection (clothing, ventilation systems) ensures safe work at workplaces.

Key words:  OHS, health risks, feed production

Bibliografia

1.            Amornthewaphat N., Behnke’ K., Hancock J. (1998): Effects of particle size and mixing time on uniformity and segregation in pig diets [online], Kansas State University, Swine Day, 1998, Dostępny w Internecie: http://www.microtracers.com/upload/File/MMorNN0001.pdf.

2.            Buczaj A.: Poziom zapylenia w wybranych zakładach przemysłu zbożowego w województwie lubelskim. Inżynieria Rolnicza 2011, nr 1 (126).

3.            Djuragic O., Levic J., Sredanovic S., Lević L. (2009): Evaluation of homogeneityinfeed byEisenberg D. (1992): Markers in mixing testing: closer to perfection. FeedMenagment, 43, 8-11.

4.            Eisenberg D. (1998): The Use of Microtracers® F (Colored Uniformly Sized Iron Particles) in Coding the Presence of Coccidiostats in Poultry feeds: Practical Implications [online], Zootechnica International, 46-50, Dostępny w Internecie: http://www.microtracers.com/upload/File/itemmm. html Dominika Matuszek 220.

5.            Gajdek M. (2012): Opracowanie wyników pomiarów: Metody oszacowania niepewności pomiarów, Politechnika Świętokrzyska, Kielce.

6.            Grochowicz J. (1996): Technologia produkcji mieszanek paszowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, ISBN 83-09-01656-5.

7.            Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr G/Wpuf.512lab.1/2005 z dnia 9 listopada 2005 w sprawie oceny homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego.

8.            Jankowska E, Więcek E. (2007): Pyły w środowisku pracy. CIOPPIB, Warszawa.

9.            Karbowy A., Rynkiewicz M. (2006): Ocena wpływu prędkości obrotowej ślimaka mieszającego z pionowym elementem roboczym na stopień zmieszania komponentów paszy. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 89-93.

10.          Maciejewska A. (2011): Wolna krystaliczna krzemionka – możliwości i ograniczenia– możliwości i ograniczenia wykrywania oraz oznaczania w pyłach metodą fourierowskiej spektrometrii w podczerwieni (FT – IR). Medycyna pracy, nr 5 (52).

11.          Matuszek D., Tukiendorf M. (2007): Komputerowa analiza obrazu w ocenie mieszania niejednorodnych układów ziarnistych (system funnel-flow). Inżynieria Rolnicza, 2(90), 183-188.

12.          Mołocznik A. (1981): Ocena zapylenia na stanowiskach roboczych związanych z wybranymi procesami produkcji zbożowej. Rocznik Nauk Rolniczych, t. C 752, 224242.

13.          PN.EN 27243:2005 Środowiska gorące – Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.

14.          Prędecka A. (2014): Identyfikacja i analiza zagrożeń biologicznych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa.

15.          Rączkowski B. (2012): BHP w praktyce. ODiDK, Gdańsk.

16.          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 2003 nr 169 poz. 1650).

17.          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 2014 poz. 817).

Artykuł w całości