twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie oznaczania azotanów (III) w paszach na podstawie badań biegłości

s. 17 - 21

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Streszczenie.  Na podstawie wyników wieloletnich badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC) dokonano oceny metody spektrofotometrycznej oznaczania azotanów (III) w paszach i oceny kompetencji laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz w ramach urzędowej kontroli. Laboratoria upoważnione do badań azotanów (III) w paszach w ramach urzędowej kontroli uzyskały zadowalające wyniki PT/ILC i potwierdziły kompetencje do wykonywania takich badań. Sprawdzona procedura badawcza, opracowana w oparciu o spektrofotometryczną metodę oznaczania azotanów (III) w owocach i przetworach warzywnych (PN-92/A-75112), spełnia wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 i jako metoda sprawdzona w porównaniach międzylaboratoryjnych, może być stosowana w urzędowych badaniach pasz w ramach urzędowego nadzoru.

Słowa kluczowe: azotany (III), pasze, badania biegłości, laboratoria urzędowej kontroli pasz

 

Competency assessment of laboratories in the scope of nitrate (III) testing in feeds on the basis of proficiency testings

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

 National Research Institute of Animal Production, Department of Laboratory Analytic,

National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Summary. On the basis of results of proficiency testings (PTs) and interlaboratory comparisons (ILC) the spectrophotometric method for determination nitrate (III) in feedingstuffs was evaluated as well as competency of laboratories  for official control. All laboratories responsible for nitrate (III) testing in feed for official control obtained satisfactory PT/ILC results and confirmed its competency. Checked analytical protocol, elaborated on the basis of the spectrophotometric method for determination nitrate (III) in fruits and vegetables (PN-92/A-75112), is in agreement with the regulation of European Parliament and Council (EC) No 882/2004 and as the method validated and checked in interlaboratory comparisons can be use for official feed testing.

Key words: nitrate (III), feedingstuffs, proficiency testing, official feed control laboratories

Literatura:

1.            FAPAS 2002. Protocol for the Food Analysis Performance Assessment Scheme, Organisation and Analysis of Data, Sixth Edition, September 2002.

2.            W. Horwitz, R. Albert: The Horwitz Ratio (HorRat). J AOAC International, 89 (2006) 1095-1109.

3.            Schönherr L., Peterhänsel M.: Kraftfutter, 7-8 (2008) 20-27.

4.            Permissible deviations in the interlaboratory tests. Departmental order No: 43/2003 (IV.26) FVM, Annex 15, Ministry of Agriculture, Hungary 2003.

5.            Norma PN-92/A-75112. Owoce, warzywa i ich przetwory. Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów.

6.            Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

7.            Norma ISO 13528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

8.            Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz.U. z 2 sierpnia 2015 r., poz. 1141).

9.            Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.Urz. UE L 54/1, 26.2.2009)

10.          M. Thompson: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).

11.          VDLUFA-methodenbuch. Band III. Die chemische Untersuchung von Futtermitteln. VDLUFA – Verlag, Darmstadt 2004.

12.          Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych żywności i pasz . ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200).

Artykuł w całości