twitter

image1 image1 image1 image1

Badanie pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych w paszach

s. 31 - 36

Sławomir Walczyński, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  Opracowano instrukcję metodyczną badania pozostałości opakowań w produktach piekarniczych i zanieczyszczeń fizycznych w paszach. Sprawdzono przyjęte założenia w porównaniu międzylaboratoyjnym (ILC).  Dla pozostałości opakowań dopuszczalna tolerancja (wynik zadowalający) równała się odchyleniu nie większemu od ±15%  w stosunku do wartości przypisanej dla danego uczestnika. W przypadku zanieczyszczeń fizycznych, takich jak elementy metalowe, ostre fragmenty drewna, odłamki szkła itp. ich obecność w paszy jest niedopuszczalna z powodu  możliwości uszkodzenia przewodu pokarmowego zwierząt. Stwierdzenie nawet jednego w/w fragmentu fizycznego w paszy jest podstawą do negatywnej oceny badanej partii.

Analiza wyników porównania międzylaboratoryjnego, a także określenie parametrów wydajności i czułości metody wykrywania zanieczyszczeń fizycznych w paszach, wskazuje na możliwość wykorzystania opracowanej instrukcji w ramach badań monitoringowych pasz.

Słowa kluczowe  pasze, pozostałości opakowań, niebezpieczne zanieczyszczenia  fizyczne, metoda

 

Examination of packaging residues and injurious contaminants  in feedingstuffs

Sławomir Walczyski, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production, Department of  Laboratory Analytic, National Feed Laboratory

Summary. A methodical instruction was developed for testing packaging residues in bakery products and physical contamination in feed. The made of assumptions in the interlaboratory comparison (ILC) were checked. For the residues of the packaging, the acceptable tolerance (satisfactory result) was equal to a deviation of no more than ± 15% in relation to the value assigned for a given participant. In the case of physical contaminants, such as metal parts, sharp fragments of wood, fragments of glass, etc. their presence in the feed was unacceptable due to the possibility of damage to the digestive tract of animals. The detection of even one physical fragment in the feed is the basis for the negative evaluation of the tested party.
The analysis of the results of the interlaboratory comparison as well as the determination of performance parameters and the sensitivity of the method of detecting physical contaminants in feedingstuffs indicates the possibility of using the developed instructions as part of feed monitoring tests.

Key words: feedingstuffs, packaging residues, dangerous physical impurities, method

Literatura

1.            Raamsdonk L.W., Pinckaers V.G.Z, Vliege J.J.M., van Egmond H.J. : „Examination of packing materials in bakery products. A validated method for detection and quantification”. RIKILT Report 2012.007, Wageningen, The Netherlands  www.rikilt.wur.nl

2.            Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

3.            Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

4.            Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

5.            Rozporządzenie Parlamentu Europejskigo i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

6.            Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych

7.            Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010.

Artykuł w całości